Tiếng Việt

Washington State Department of Health (DOH) tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. DOH không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ACA/Nondiscrimination/Vietnamese

Bảo hiểm y tế & vi-rút corona Các câu hỏi thưởng gặp


Tìmkiếmhỗ trợ?

Gọi Washington Listens theosố 1‐833‐681‐0211

Truyền bá sự thật

Màu sắc

Đen và trắng