Mask requirement begins today

Simula sa Biyernes, Hunyo 26, lahat ng tao sa Washington state ay kailangan magsuot ng takip sa mukha kung ikaw ay nasa loob o labas nang publiko na lugar. Pwede itong takip sa mukha na tela, maraming patong na tela nakatili sa likod ng ulo, o kaya bandana. Kailangang matakpan ang iyong bibig at ilong. Mga bata na ang edad ay dalawang taon ay hindi kailangan magsuot ng takip sa mukha. Ang mga tao na hindi makapagsuot ng takip sa mukha dahil sa medikal na kondisyon ay hindi kailangan magsuot ng takip sa mukha. Pwede mong tangalin ang takip sa mukha kung kumakain, umiinom, o kaya nakikipag-usap ka sa tao na bingi o mahina ang pandinig. Inaasahan na ang mga tao ay magsuot ng takip sa mukha para maprotektahan ang kalusugan ng mga kaibigan at mga mahal sa buhay.

Ang hindi pagsunod sa iniuutos ay pwedeng masampahan ng maliit na pagkakasala (misdemeanor). Eto ay may parusa na hanggang sa $100 at/o kaya makukulong ng hanggang 90 na araw.