Gabay sa mas Ligtas na mga Pagtitipon sa Panahon ng COVID-19

Multilingual Resources

Image

Nabakunahan man o hindi, kung ikaw ay nagpaplanong makisalamuha sa mga kaibigan at kapamilya ngayong panahon ng taglamig, isipin ang tungkol sa kung ano ang iyong magagawa upang makatulong na panatilihing ligtas sa COVID-19 ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay.

Ang pagiging bakunado ay ang pinakaligtas na paraan upang protektahan ang iyong sarili at ang mga nakapaligid sa iyo, lalo na ang mga hindi pa karapat-dapat na mabakunahan. Ang mga bakuna ay lubos na epektibo sa pagpigil sa malubhang karamdaman at kamatayan, ngunit kung kayo ay nagpasyang magtipon, nabakunahan man o hindi, may panganib ng pagkalat ng impeksyon ng COVID-19. Ang pagbabakuna, mga mask, paghuhugas ng kamay, at pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit ay ang lahat ng hakbang na maaari mong gawin upang tulungang protektahan ang iba pa.

Mga Pampublikong Pagtitipon

Sa pangkalahatan, kung pampublikong magtitipon ngayon:

 • Ang Pagpapabakuna ay ang pinakamabuting paraan upang protektahan ang iyong sarili mula sa malubhang karamdaman, pagkaka-ospital o kamatayan nang dahil sa COVID-19.
 • Magsuot ng mask. Nabakunahan o hindi, ang mga taong limang taong gulang o mas matanda, ay kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha sa loob ng lahat ng pampublikong lugar, at sa mga kaganapan sa labas na may 500 o higit pang tao, katulad ng mga konsyerto o mga kaganapang pampalakasan. Mariin naming inirerekomenda na magsuot din ng mga mask ang mga batang nasa pagitan ng 2 at 4 na taong gulang.
 • Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit o may anumang mga sintomas.
 • Magplano nang maaga. Magmaneho ka o magkaroon ng alternatibong paraan upang umuwi sakaling ikaw ay nasa isang hindi ligtas o hindi komportableng lugar, katulad ng mataong bar na may mga taong hindi nagsusuot ng mga mask.
 • I-add ang WA Notify sa iyong smartphone. Ito ang mag-aalerto sa iyo kung ikaw ay nalantad sa COVID-19 at lihim na aalertohan ang iba pa kung ikaw ay nasuring posibo. Ang WA Notify ay ganap na pribado  at hindi alam kung sino ka o i-track kung saan ka pumupunta.

Mga Pribadong Pagtitipon

Bago ka mag-host ng pagtitipon ng tao

 • I-review ang listahan ng panauhin mo. Isipin kung sino ang iyong iniimbitahan. Mayroon bang mga tao na maaaring mataas ang panganib sa COVID-19, kabilang ang mga kabataan na hindi pa karapat-dapat na mabakunahan? Alam mo ba kung ang iyong mga panauhin ay bakunado o hindi? Kung hindi, mahalagang magtanong upang makapagplano ka nang naaayon.
 • Magplano nang maaga. Kung maraming sambahayan ang hindi bakunado, o anumang sambahayan na may mga taong hindi bakunado na mataas ang panganib sa malubhang karamdaman ng COVID-19, ang pinakaligtas na opsyon ay magtipon nang virtual. Kung kayo ay nagpasyang personal na magtipon, tiyaking ipaliwanag sa mga kaibigan at kapamilya kung paano ninyo gagawing priyoridad ang kaligtasan kapag magkakasama.
 • Bumiyahe nang ligtas. Kung ikaw ikay ay nagpaplanong bumiyahe upang magtipon kasama ang kapamilya o mga kaibigan, mangyaring sundin ang gabay sa pagbiyahe ng CDC. Mag-ingat kung ikaw ay nagbibiyahe sa isang lugar na mataas ang hawaan ng COVID-19, gugustuhin mong maging mas alisto sa pagsusuot ng mask at manatiling 6 na talampakan (2 metro) ang pagitan mula sa iba sa publiko.
 • Gawin ito sa labas. Ang mga pagtitipon sa labas ng bahay ay mas ligtas kaysa sa loob ng bahay. Kung kayo ay kailangang nasa loob ng bahay, piliin ang lokasyon na masyadong maaliwalas, katulad ng isang silid na may mga nakabukas na bintana.
 • Panatilihin itong kaunti. Ang mas kaunti ay mas mabuti kung nagtitipon kasama ang mga taong hindi kabilang sa inyong sambahayan.
 • Panatilihin itong maikli.  Ang mas maikling panahon ay nagbibigay ng kaunting pagkakataon sa COVID-19 na kumalat. Ang mga maikling pagtitipon ay mas nagpapadali rin na palaging i-sanitize ang mga kamay at mga lantad na lugar.
 • Isaalang-alang ang mga bata. Maaaring magkaroon ng problema ang mga bata na manatiling 6 na talampakan ang pagitan, kaya mahalaga ang pagsusuot ng mga mask at paghuhugas ng mga kamay. Tandaan: dapat hindi magsuot ng mga mask ang mga batang 2 taong gulang pababa! Kung ang miyembro ng inyong pamilya ay mas bata sa 2 taong gulang o hindi maaaring magsuot ng mask, limitahan ang mga pagbisita sa mga taong hindi bakunado o hindi alam ang istado ng pagbabakuna.
 • Suriin ang kalusugan. Magtanong kung sinuman ang nagkaroon ng ubo, lagnat o hirap sa paghinga, sa nakalipas na 2 linggo. Hilingin sa mga panauhin na suriin ang kanilang temperatura bago dumating. Sinuman ang may lagnat—o nagkaroon ng iba pang mga sintomas o alam na sila ay nalantad sa isang tao na may COVID-19 sa nakalipas na dalawang linggo—ay dapat manatili sa bahay.
 • Magpasuri. Nabakunahan man o hindi, maaari mong mapababa ang panganib ng hawaan sa pamamagitan ng pagpapasuri 72 oras bago ang pagtitipon. Ang mga pagsusuring ginagawa sa bahay ay maaaring makumpleto sa araw ng kaganapan. Kahit na negatibo sa pagsusuri, mahalaga pa rin na sundin ang mga pag-iingat para sa kaligtasan na ibinahagi sa pahinang ito.
 • I-add ang WA Notify sa iyong smartphone. Ito ang mag-aalerto sa iyo kung ikaw ay nalantad sa COVID-19 at lihim na aalertohan ang iba pa kung ikaw ay nasuring posibo. Ang WA Notify ay ganap na pribado  at hindi alam kung sino ka o i-track kung saan ka pumupunta.

Sa panahon ng pribadong pagtitipon

 • Magsuot ng mga mask. Kung kayo ay nagtitipon sa loob ng bahay kasama ang mga taong hindi kabilang sa inyong sambahayan, inirerekomenda na ang lahat ay magsuot ng pantakip sa mukha, maliban kung halos lahat ng dumalo ay lubusan nang nabakunahan. Maghanda ng mga ekstrang mask kung nakalimutan ng mga tao.
 • Maghugas ng mga kamay. kung walang access sa lababo, magbigay ng hand sanitizer.
 • Bantayan ang distansya at limitahan ang pagkakadikit-dikit. Kung posible manatiling 6 na talampakan ang pagitan, lalo na sa mga taong mataas ang panganib sa malalang COVID-19 o hindi pa lubusang nabakunahan.
 • Buksan ang mga bintana. Panatilihing bukas ang mga bintana sa mga silid kung saan magtitipon ang mga tao upang pahintulutan ang maayos na bentilasyon.
 • Maglinis. I-disinfect nang madalas ang mga lantad na lugar na ginamit bago, habang at matapos ang pagtitipon.

Matapos pribadong ang pagtitipon

 • Maghugas ng mga kamay (muli). Hugasan ng 20 segundo gamit ang sabon at tubig.
 • Mag-sanitize. Linisin ang lahat ng lantad na lugar na maaaring hinawakan ng mga panauhin katulad ng mga ibabaw ng mesa, counter, doorknob, at mga gamit sa banyo, gamit muna ang sabon at tubig, at pagkatapos ay disinfecting agent.
 • Magmasid para sa mga sintomas. Kung ikaw ay magkakaroon ng anumang mga sintomas, magpasuri. Alertohan ang iba pa na nasa pagtitipon kung may nagpositibo sa pagsusuri sa sinumang dumalo.  Alamin pa ang tungkol sa kung ano ang gagawin kung ikaw ay nalantad.