ኮቪድ -19 (ሓድሽ ኮሮና-ቫይረስ)- ሓበሬታ፡ ኣገልግሎታትን ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዘሎ ምንጭታት

COVID-19 መስመር: ሰራሕተኛታት፣ ብዝነሳ፣ ክታበት፣ ናይ ክታበት ቆጸሮታትን ካልኦትን

ብዛዕባ COVID-19 ሕቶ እንተሊኩም ወይ ናይ ክታበት ቆጸሮኣብ ምሓዝ ሓገዝ ዘድሌኩም እንተኾይኑ፣ ብኽብረትኩም ናብ 1-800-525-0127 ደዊልኩም # ጠውቁ። ክምልሱ ከለዉ፣ ቋንቋኻ ተዛረብናይ ኣስተርጓሚ ኣገልግሎት ንምርካብ። እዚ ናይ ሓገዝ መስመር መዓልታዊ ክፍቲ እዩ ሰዓታቱ ድማ ኣብቲ Department of Health ዌብሳይት ምርካብ ይከኣል (ብእንግሊዝኛ ጥራሕ)። 

ናይ ንግዲ ጥሕሰት ሪፖርት ግበር

ንሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ኣግባባዊ ናይ ጥዕናን ደሕንነትን ስጉምቲታት ንምውሳድ ንግዲታት ኣገደስቲ እዮም። ጥሕሰት ሪፖርት ክትገብሩ እንተደሊኹም፣ ብኽብረትኩም ናብ ናይ COVID-19 ናይ ሓገዝ መስመር ብቋንቋኹም ሓገዝ ንምርካብ ደውሉ። ብዛዕባ እዚ ጥሕሰት ዝኾነ ሰብ ሕቶ ክሓተኩም እዩ ኣብ ክንዳኹም ድማ ጥርዓን ከእትወልኩም እዩ። ጥርዓን ንምእታው ሽምኩምን ናይ ኣድራሻ ሓበሬታኹምን ክተካፍሉ ኣይጽበየኩምን።

ብኢንግሊዝኛ እውን ኣብቲ ናይ ናይ COVID-19 ትሕሰት ሪፖርት ግበሩ ዝብል ገጽ ጥርዓን ምቅራብ ትኽእሉ

ሽምኩም ወይ ናይ ኣድራሻ ሓበሬታኹም እንተሂብኩም፣ ንቲ ሓበሬታ ንሱ ዝኾነ ሰብናይ ህዝቢ መዝገብ ሕቶ እንተቅሪቡ ክጋለጽ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ መንግስቲ ውልቃዊ ምልክታ (ብኢንግሊዝኛ ጥራሕ) ዝተገለጹ መዝገባት ከም ኣድላይነቶም ብናይቲ ግዝኣት ህዝባዊ ዓንቀጽ፣ RCW 42.56 መሰረት ክልቀቁ እዮም

ንሰራሕተኛታት፣ ንግዲታትን ትካላትን ዝበለጸ ሓገዝ

ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ብምጥቃም፣ እቲ ናይ ሓገዝ መስመር ናብ ሓፈሻዊ መምርሒን ሪሶርስን ክመርሐካ ይኽእል እዩ። ናይ COVID-19 ናይ ንግዲን ሰራሕተኛታትን ሕቶታት ቅጥዒ ክትመልኡ እውን ክሕግዝኹም ይኽእሉ ሕዚ እውን ሕቶ እንተሊኩም። መልሲ ንኽትረክብ ናይ ኣድራሻ ሓበሬታ ክትህብ ክትሕተት ኢኽ።

ክታበት ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19)

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19፡ ብኽብረትኩም ብጽሑ ናብ ናይ ኮቪድ-19 ገጽና

WA ነቲ ናይ ስማርትፎን ኣፕሊኬሽን ከም እተቓልዐ ዝሕብር ምልክታታት ኣፋለጠ
Image
እቲ ናይ WA NOTIFY ብኸመይ ኢዩ ዝሰርሕ

WA Notify (ዋሽንግተን ሓበረ) (ካልእ ኣጸዋውዕኡ Washington Exposure Notifications (ዋሽንግተን ናይ ምቅላዕ መተንባህታታት)) ብሕታዊ ሓበሬታ ከየካፈለ፡ ንተጠቀምቲ ተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ንኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክኾኑ ዝኽእሉ እንተ ኾይኖም መጠንቀቕታ ዝህብ ናጻ መሳርሒ እዩ። ምሉእ ብምሉእ ናይ ውልቂ እዩ፡ መን ምዃንኩም ወይ ናበይ ትኸይዱ ከምዘለኹም ኣይፈልጥን እዩ።

WA Notify ብኸመይ ናብ ተሌፎነይ ክጽዕኖ ይኽእል፧

ኣብ ሓደ iPhone ዝኾነ ቴለፎን፡ ን Exposure Notifications ኣብ ሰቲንግስ ክፈትዎ፡

 • ናብ ሰቲንግስ ኪዱ
 • ናብ Exposure Notifications ውረዱ
 • ጠውቕ ኣብቲ “Exposure Notifications ወልዕ”
 • United States (ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) ምረጹ
 • Washington ምረጹ

ኣብ ሓደ Android ዝኾነ ቴለፎን፡

 • ናብ Google Play Store ኪዱ
 • ጸዓኑ ነቲ WA Notify ዝብል ኣፕሊኬሽን

ኣብ Android ወይ iPhone፡ ዓይን ነቲ QR ኮድ፡

WA Notify QR code

እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ዝሰርሕ፧

ን WA Notify ምስ ከፈትክምዎ፡ ቴለፎንኩም ሃንደበት ብሃውሪ ምስ ናይ ካልኦት ኣብ ጥቖኦም ዘለኹም ንሳቶም’ውን ን WA Notify ዝኸፈትዎ ሰባት ምስ ናቶም ቴለፎናት ስም ዘይብሉ ኮዳት ይቀያየር። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ነቲ ብሕትውና ንምዕቃብ ዝሕግዝ ናይ ትሑት ሓይሊ ብሉቱዝ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ’ዩ ብዛዕባኹም ምንም ሓበሬታ ከይገለጸ ነዚ ዘይስሩዕ ኮዳት ንምልዋጥ ይጥቀመሉ። ካልእ ተጠቃሚ WA Notify ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ኣብ ጥቓኹም እንተ ኔሩ’ሞ፡ ናይ ኮቪድ-19 ኣወንታዊ ውጽኢት እንተ ኣምጺኡ፡ መንነትካ ከይሓበርካ ካልኦት ሰባት ንምሕባር ዝውሰድ ስጉምቲ እንተ ስዒቡ፡ ተቓሊዕኹም ክትኮኑ ከምትኽእሉ፡ ስም ዘይገልጽ ሓበሬታ ክትረክቡ ኢኹም። እዚ ንዓኹም ቀልጢፍኩም ዘድልየኩም ክንክን ንክትረኽቡ ከምዘለኩም ክገብረኩም እዩ፡ ከምኡ ድማ ኮቪድ-19 ካብ ምስፍሕፋሕ ክትከላኸሉ ክሕግዘኩም እዩ።

ኣልጎሪዝም እቲ ናይ ቁጽሪ ሕሳብ ብምግባር ነቶም ኣብ ውሑስ ርሕቀት ወይ ኣብ ሓጺር ርሕቀት ዝነበሩ ኮቪድ-19 ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ምልክታት ንምልላይ እዩ እቲ መጠንቀቕታ ዘየድልየኩም። WA Notify እንተ ተቓሊዕኹም ጥራይ ኢኹም መጠንቀቕታ እትቕበሉ። ስለዚ፡ መጠንቀቕታ እንተዘይተቕቢልኩም፡ ብስራት እዩ።

WA Notify ኣብ ዋሽንግተን ዝነብሩ ሰባት ብእተኻእሎም መጠን ነዛ ንዋት እዚኣ መታን ኽጥቀሙላ ክኽእሉ፡ ብልዕሊ 30 ቋንቋታት ትርከብ እያ።

ብኸመይ ኣወንታዊ ውጽኢት ናይ ኣብ ገዛ ዝገብረካዮ መርመራ ትሕብር

እቶም ካብ ዱካን መመርመሪ ከረጺት ዝገዝኡ ሰባት ከምኡ’ውን ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ዘመዝግቡ ክድውሉ ኣለዎም ናብ ናይታ ክፍለ ሃገር ናይ ኮቪድ-19 መስመር ሓገዝ ኣብ 1-800-525-0127፡ ብድሕሪኡ ድማ # ይጽቀጡ (7 ይጽቐጡ ንቋንቋ ስፓንኛ) ብቕልጡፍ ድሕሪ ውጽኢቶም ምፍላጦም። እቲ መስመር ሓገዝ፡ ኣብ ሰኑይ ካብ ሰዓት 6 ቅ.ቀ. ክሳብ 10 ድ.ቀ. ክፉት ኢዩ ከምኡ’ውን ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት (ከምኡ’ውን በዓላት) ካብ ሰዓት 6 ቅ.ቀ. ክሳብ 6 ድ.ቀ. ሓገዝ ቋንቋ ድማ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

ምስ ደወልኩም ኣረጋግጹ ኢኹም ተጠቃሚ WA Notify (ሓበሬታ ዋሽንግተን) ሙዃንኩም ንክትሕብርዎም። እቶም ናይ መስመር ሓገዝ ሰራሕተኛታት ክህብኹም ኢዮም ናይ መረጋገጺ ሊንክ ንካልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ከተጠንቅቕሉ መታን ምኽንያቱ ተቓሊዖም ክኾኑ ስለዝኽእሉ።

ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ፡ WA Notify ናይ ምቅላዕ መሐበሪ መሳርሒ ኢዩ። ተጠቀምቲ ውጽኢት መርመራኦም ንኽምዝግብሉ ተባሂሉ ዝተነድፈ ኣይኮነን።

ከመይ ኢሉ እዩ ናተይ ብሕታውነት ዝሕለው፧

WA Notify ኣብ ጉግል ኣፕል ኤክስፖዠር ኖቲፊኬሽን ቴክኖሎጂ እተመስረተ ኰይኑ፡ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንብሕታዊነትኩም ክዕቅብ እተዳለወ እዩ። ዝኾነ ቦታ ወይ ውልቃዊ ሓበሬታ ከይኣከበ ወይ ከይገለጸ ኣብ ድሕረባይታ እዩ ዝሰርሕ፡ መን ወይ ኣበይ ቦታ ብውጽኢታዊ መገዲ ክትሰርሕ ከምዘለኩም ምፍላጥ ኣየድልዪን እዩ። ውሑድ ዓቐን ብሉቱዝ ጥራይ ብምጥቃም፡ ንባተሪኹም ኣይጸልዎን እዩ።

ተሳታፍነት ጠቕላላ ወለንታዊ እዩ። ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክኣትዉ ወይ ክወጹ ክመርጹ ይኽእሉ። ብዛዕባ ተጠቃሚ ብሕትውና ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝከላኸል ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኹም፡ ተመልከት ኣብ WA Exposure Notifications ፖሊሲ ብሕትውና።

እቶም መተንባህታታት እንታይ ይመስሉ፧

ክልተ ዓይነት መተንባህታታት ኽወሃበካ ይኽእል እዩ። እቶም ኣወንታዊ መርመራ ዝገብሩ ናይ ጽሑፍ ጥብቆ መልእኽቲ መረጋገጺ ከምኡ’ውን/ወይ ሃንደበት ዝቕልቀል መተንባህታታት ይረኽቡ። WA Notify ተቓሊዕም ክዀኑ ንዝኽእሉ ተጠቀምቲ፡ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ይቕበሉ። ብዛዕባ እዚ መተንባህታታት ዝያዳ ንምፍላጥ ከምኡ’ውን እንታይ ከም ዝመስሉ ርአ

ከመይ ጌሩ እዩ ዝሕግዝ፧

ኣብዚ ቀረባ እዋን መጽናዕቲ ብ University of Washington (እንግሊዝኛ ጥራይ) እተገብረ ከም ዝሕብሮ፡ እቶም ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ዝጥቀሙ ሰባት ዝያዳ ጥቕሚ ይረኽቡ። ውጽኢት እዚ ድማ WA Notify ብገምጋም 40-115 ህይወት ኣድሒኑ እዩ፡ ኣብተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕል ድማ ኣስታት 5,500 ኮቪድ-19 ከልኪሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሞዴላት ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ፡ ዋላ ውሑዳት ሰባት WA Notify ምስ ዝጥቀሙ፡ መልከፍቲ ኮቪድ-19ን ሞትን ከም ዝንኪ፡ እዚ ድማ WA Notify ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝሕግዝ ብሉጽ መሳርሒ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።

​ብዛዕባ ናይ WA Notify (ሓበሬታ ዋሽንግተን) ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ክትሕግዙ ትደልዩዶ፧

ተመልከቱ ንናትና ከረጺት ናውቲ WA Notify ንናይ ማሕበራዊ ሜድያ መልእኽቲ ጽሑፍ፣ ፖስተራት፣ መርኣያታት ናይ ሬድዮን ቲቪን መወናወኒታት፣ ከምኡ’ውን ካልእ።

ካልኦት ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት፧

ኣነ መተንባህባ ተቐቢለ ከምኡ’ውን ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ካብ Washington State Department of Health (DOH, ክፍሊ ጥዕና ግዝኣት ዋሽንግተን)። ስለምንታይ

DOH ናይ ጽሑፍ መልእኽት ከምኡ’ውን/ወይ ሃንደበት ዝቕልቀል መተንባህታታት ንዅሎም እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ንኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ ዝገበሩ ሰባት ይሰደድ፡ እዚ ድማ ነቶም ናይ WA Notify ተጠቐምቲ ብቕልጡፍ ከምኡ’ውን ስም ብዘይጠቕስ መጠንቀቕታ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ብዛዕባ ተኽእሎ ተቓላዕነት የጠንቅቕ። ብዛዕባ እዚ መተንባህታታት ዝያዳ ንምፍላጥ ከምኡ’ውን እንታይ ከም ዝመስሉ ርአ

ንኽልቲኡ እንተተቐቢልኩም፡ ነቲ መሐበሪ ክትጥውቕዎ ወይ ኣብቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ዘሎ መላግቦ ክትጥውቕዎን ነቲ ኣብ WA Notify ዘሎ ስጕምትታት ክትስዕብዎን ስም ብዘይምግላጽ ንካልኦት ተጠቀምቲ ብዛዕባ ተኽእሎ ምቅላዕ ከተጠንቅቕዎም ኣሎኩም።

የድልየኒ ድዩ WA Notify ተኸቲበ እንተ ጸኒሐ፧

እወ። ኣንጻር ኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ ምስ ተኸተብኩም’ውን፡ ነቲ ልሙድ ናይ ለበዳ ጥንቃቐታት ከተተግብሩ ኣለኩም። ክታበታት ንገዛእ-ርእስኹም ንምክልኻል ዝሕግዝ ውጽኢታዊ መገዲ እዩ፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ በቲ ሕማም ክትጥቅዑ ትሑት ሓደጋ ወይ ካልኦት ዘይተኸትቡ ሰባት ከተጥቅዑ ትኽእሉ።

ሓበሬታ መጺኡኒ ብዛዕባ ምብርካት ናይ WA Notify ዳታይ ናብ ጥዕና ህዝቢ። ስለምንታይ፧

Washington State Department of Health (DOH) ክፈልጥ ደልዩ ኣሎ ክሳብ ክንደይ WA Notify ብጽቡቕ ይሰርሕ ምህላዉ፡ መታን ኣድላዪ እንተኾይኑ ዝኾነ ምምሕያሽ ንምግባር ኣብቲ መሳርሒ። እንድሕር ፍቓደኛ ኮይንካ ከተካፍል ናይ WA Notify ዳታኻ፡ ብሕትናኻ ብምሉእ ዝተሓለወ ኢዩ። ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ኣይእከብን ወይ ኣይመሓላለፍን ከምኡ’ውን መንነትኩም ክፈልጠልኩም ኣይክእልን። DOH ጥራይ ኢዮም በሪ ዘለዎም ናብቲ ዳታ ከምኡ`ውን ንሱ’ውን ኣብቲ ብደረጃ ክፍለሃገር ጥራይ ኢዩ።

እንድሕር ተጠቀምቲ WA Notify ናቶም ዳታ ክንከካፍሉ ኣፍቂዶም፡ እንታይ ኢዩ ዝኣከብ፧

እንድሕር ፍቓደኛ ኮይንካ ከተካፍል ዳታኻ፡ ብሕትናኻ ብምሉእ ዝተሓለወ ኢዩ። ዝኾነ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣይውሰድን ወይ ኣይካፈልን ኢዩ፡ ስለዚ ንስኻ ሙዃንካ እትልለየሉ መገዲ የለን። Washington State Department of Health ጥራይ ኢዮም ክርእይዎ ዝኽእሉ ነዚ ናይ ደረጃ ክፍለሃገር ዳታ፡ ንሱ ድማ ከጠቓልል ኢዩ፥

 • ቁጽሪ ሰባት ዘፍቅዱ ንከካፍሉ ናቶም ዳታ ካብ WA Notify። እዚ ድማ ይሕግዘና ኣብ ምፍላጥ ክሳብ ክንደይ ናትና ቅምሶ ወካሊ ሙዃኑ።
 • ብዝሒ ናይ Exposure Notifications ዝተቐበሉ ብ WA Notify ተጠቀምቲ። እዚ ድማ ይሕግዘና ንምርኣይ እቶም ቅድታት ምልባዕ ኮቪድ-19።
 • ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሓበሬታ ተቓልዖ ዝጥውቑ ሰባት። እዚ ድማ ይሕግዘና ኣብ ምድህሳስ ክሳብ ክንድምንታይ ትምኒት ከምዘለዎም ሰባት ንምሕጽንታታት ጥዕና ህዝቢ ኣብ ግምት ንከእትዉ።

ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ጥቓ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ዝነበሩ፡ ግን ከኣ እኹል ቅርበት ዘይነበሮም ወይ ብዛዕባ`ቲ ተቓልዖ ንክሕበሩ እኹል ግዜ ኣብ ዘይነበረ። እዚ ድማ ይሕግዘና ኣብ ምምዝዛን እቲ ኣልጎሪዝም ዝውስን ተቓልዖ ኣብ WA Notify ክስተኻኸል ዘለዎን ዘይብሉን።

ምስ ኣስራሕክዎ WA Notify ኣብ iPhone ናተይ፡ ነቲ ናይ"Availability Alerts (ዘሎ መጠንቐቕታታት)" መልጎም ውሉዕ ወይ ጥፉእ ክገብሮ አለኒ ድዩ፧

ጥፉእ ክኸውን ጽቡቕ እዩ። ዋላኳ ካብ ግዝኣት ዋሽንግተን ወጻኢ ንነዊሕ እዋን እንተ ተጐዓዝኩም፡ ውሉዕ ክትገብርዎ/ክትቅይዎ እዩ ዝመዓድ። እቲ “መጠንቀቕታታት ቅሩብነት” ተወሊዑ ምስ ዝህሉ፡ ናብ WA Notify ዘይኮነ ካልእ ናይ ሓበሬታ ተቓልዖ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ቦታ ምስ እትገይሽ ሓበሬታ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። ተጠቀምቲ iPhone ክውስኹ ይኽእሉ ኢዮም ዝተፈላልዩ ዞባታት፡ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ዞባ ጥራይ ኢዮም ክመርጹ ዝኽእሉ። ሓደ ዞባ ክትድምስስ ኣየድልየካን ኢዩ ካልእ ዞባ ንምምራጽ። ተጠቀምቲ ኣንድሮይድ ከም WA Notify ዝኣመሰሉ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ኣፕሊኬሽናት ካብ ብዙሕ ግዝኣታት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም፡ ግን ኣብ ሓደ እዋን ንጡፍ ኮይኑ ምስ WA Notify ዝቃዶ ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ኣፕሊኬሽን ጥራይ እዩ።

ኣነ WA Notify ክጥቀም ክመርጽ ክኣቱ ኣሎኒ ድዩ፧

እወ። WA Notify ናጻን ወለንታውን እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትወጹ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ጥራይ ነቲ ፊቸር ኣጥፍእዎ ወይ ነቲ ኣፕ ደምስስዎ። ኩሎም እታ ቴለፎን ካብ ካልኦት ኣብ ጥቓኣ ዘለው ተጠቀምቲ ዝሓዘቶም ናይ ወዝቢ ኮዳት ክድምሰስ እዩ ከምኡ ድማ ክምለስ ኣይክእልን እዩ።

WA Notify ናይ ርክብ መድለዪ ኣፕ ድዩ፧

ኣይፋልን። WA Notify ብዛዕባ እቶም ዝቐረብካዮም ሰባት ሓበሬታ ኣይረክብን ወይ ኣይከታተልን እዩ፡ ስለዚ "ነቲ ሰብ ምከትታል" ኣይገብርን እዩ። ምከትታል ነቲ ሰብ ከም ዝኾነ ሰብ ምስ ናይ ኮቪድ-19 ኣወንታዊ ምርመራ ዘርኣየ ሰብ ዝተቓልዐ ጌሩ የርእይ። እቲ ኣፕሊኬሽን ዝኾነ ናይ ግሊ ሓበሬታ ኣይእክብን ወይ ኣይለዋወጥን እዩ፡ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ምስ መን ርክብ ከምዘለካ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ።

“ተቓላዕነት” እንታይ እዩ፧ተቓላዕነት፡

ብርክት ዝበለ ግዜ ምስ ካልእ ናይ WA Notify ተጠቃሚ ኮይኑ ድሓር ተመርሚሩ ኮቪድ-19 ዝተረኽቦ ግዜ ምስ ኣሕለፍኩም የጋጥም። እዚ ዝስዕብ እዋናዊ ሓበሬታ ካብ ናይ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ማእከል ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማም) (እንግሊዝኛ ጥራይ) ብዛዕባ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ምትሕልላፍን ኮቪድ-19 እዩ። ምቅላዕ ንምውሳን WA Notify ኣልጎሪዝም ተጠቒሙ ብምምዕርራይ ምስ ናይ CDC መግለጺ ጥብቂ ርክብ - ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ (2 ሜትሮ) ን15 ደቓይቕ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ግዜ ተላባዒ ሕማም - ከምኡ’ውን ብሰብ መዚ ህዝባዊ ጥዕና ምትዕርራይ ይከኣል።

WA Notify እንተድኣ ኣነ ከምዝተቓላዕኩ ነጊሩኒ እንታይ የጋጥም፧

እንተዳኣ WA Notify ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከይትኾኑ ኣለልይኩም፡ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ መሕበሪ ብዛዕባ ቀጺልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ክመርሓኩም እዩ። እዚ ኸኣ ከመይን ኣበይን ክትምርመሩ ኣለኩም፡ ብዛዕባ ምሕላው ገዛእርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉን ከምኡ ድማ ሕቶታኩም ንምምላስ ምንጭታት የጠቓልል። ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ መምርሒታት ከተንብብዎምን ክትክተልዎምን ኣገዳሲ እዩ።

እንተድኣ ኣነ ኮቪድ-19 ከምዘሎኒ ወይ ፖዝቲቭ ሙዃነይ ተመርሚረ ሰባት ክፈልጡ ድዮም፧

ኣይፋል። WA Notify ብዛዕባኹም ዝኾነ ሓበሬታ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ኣይህብን እዩ። እንተድኣ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ተኽእሎ ተቓላዕነት ሓበሬታ ተቐቢሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልትታት ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩዎ ሰብ ተመርሚሩ ብ ኮቪድ -19 ከምዝተለኽፈ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ። እቲ ሰብ መን እዩ ወይ እቲ ተቓላዕነት ኣበይ ኣጋጢሙ ኣይክፈልጡን እዮም።

ን WA Notify ክኸፍል ኣሎኒ ድዩ፧

ኣይፋል። WA Notify ናጻ እዩ።

ከመይ ጌሩ እዩ WA Notify ንግዝኣት ዋሽንግተን ይሕግዛ፧

ኣብዚ ቀረባ እዋን መጽናዕቲ ብ University of Washington (እንግሊዝኛ ጥራይ) እተገብረ ከም ዝሕብሮ፡ እቶም ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ዝጥቀሙ ሰባት ዝያዳ ጥቕሚ ይረኽቡ። ውጽኢት ድማ WA Notify ብገምጋም 40-115 ህይወት ኣድሒኑ እዩ፡ ኣብተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕል ድማ ኣስታት 5,500 ኮቪድ-19 ከልኪሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሞዴላት ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ፡ ዋላ ውሑዳት ሰባት WA Notify ምስ ዝጥቀሙ፡ መልከፍቲ ኮቪድ-19ን ሞትን ከም ዝንኪ፡ እዚ ድማ WA Notify ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝሕግዝ ብሉጽ መሳርሒ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።

ካብ ስተይት እንተድኣ ወጺኤ WA Notify ይሰርሕዶ፧

እወ። እንተድኣ ናብ’ቲ Apple/Google ተክኖሎጂ ትጥቀም ስተይት ተጓዒዝኩም፡ ናትኩም ቴለፎን ምስ ኣብ’ታ ስተይት ዘለው ተጠቀምቲ ናይ ወዝቢ ኮዳት ምልውዋጥ ክትቅጽል እያ። ኣብ ናትኩም ናይ ኣፕ ሰቲንግ ዝኾነ ነገር ምልዋጥ ኣየድልየኩምን እዩ። ንነዊሕ እዋን ካብ ዋሽንግተን እንተድኣ ወጺእኩም፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ ዘለኹሞ ስተይት ናይ’ቲ ቦታ ደገፍን መጠንቀቕታን ንምርካብ ኣማራጺታት ከተናድዩ ኣለኩም።

ንምንታይ እዮም ንክልቲኦም ናይ ርክባት መድለይን WA Notify ዘድልዩና፧

ናይ ርክባት መድለዪ ን ዓሰርተታት ዓመታት ውጺኢታዊ ህዝባዊ ናይ ጥዕና ሞንጎኛ ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ። WA Notify ነዚ ስራሕ ብስቱር ስም ይድግፍ። ኣብ’ዚ ኣብነት ኣሎ፡ እንተድኣ ተመርሚርኩም ብ ኮቪድ-19 ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም፡ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰብ መዚ ክጽውዕኹምን ከምኡ ድማ ናይ ቀረባ ግዜ ጥቡቕ ርክባትኩም ክሓትኹም ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ጥቑኡ ኮፍ ዝበልኩሞ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ስሙ ክትፈልጥዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ክልቴኹም ተጠቀምቲ WA Notify እንተ ድኣ ዄንኩም፡ እቲ ኣብ ኣውቶቡስ ዝነበረ ሰብ፡ ስም ብዘይ ምጥቃስ ብዛዕባ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ምቅላዕ መጠንቀቕታ ይረክብ ከምኡ’ውን ንፈተውቶምን ንስድራ ቤቶምን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ስጕምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ልክዕ ከም ኢድ ምሕጻብን ማስክ ምግባርን ነፍሲ-ወከፎም ንተላባዒ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ዝሕግዝ እዩ፡ ብሓባር እውን ዝያዳ ውጽኢታውያን እዮም።

WA Notify ንካልኦት ተጠቀምቲ ንክሕብር ክንደይ ግዜ ይወስደሉ፧

ብኻልእ ተጠቃሚ ንሕማም ኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክዀኑ ዝኽእሉ ተጠቀምቲ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ኮቪድ- ዘለዎ ተጠቃሚ ድሕሪ ስጉምታት WA Notify ምኽታሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መተንባህታ ክግበረሎም እዩ፡ ንኻልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ስም ብዘይ ምጥቃስ ንምጥንቃቕ።

ካብ WA Notify ብዙሕ መጠንቀቕታታት ክትቅበል ይክኣል ድዩ፧

ብኻልእ ተጠቃሚ ንሕማም ኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክዀኑ ዝኽእሉ ተጠቀምቲ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ኮቪድ- ዘለዎ ተጠቃሚ ድሕሪ ስጉምታት WA Notify ምኽታሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መተንባህታ ክግበረሎም እዩ፡ ንኻልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ስም ብዘይ ምጥቃስ ንምጥንቃቕ።

ን WA Notify ከመይ ጌረ እየ እንተድኣ ብ ኮቪድ- ከምዝተለኸፍኩ ዝሕብራ፧

እንተድኣ ተመርሚርኩም እሞ ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም እሞ ህዝባዊ ጥዕና ረኺቦሙኹም፡ WA Notify ትጥቀሙ እንተድኣ ሃሊኹም ክሓትኹም እዮም። እንተ ኣሊኹም፡ ናይ መረጋገጺ ጥብቆ ከምኡ’ውን/ወይ መመልከቲ ክልእኩልኩም እዮም፡ ናብ WA Notify ንምእታው ዘድሊ ስጕምትታት ንኽትክተሉ ድማ ክሕግዙኹም እዮም። እቲ ጥብቆ ወይ መመልከቲ ሓበሬታ ምስ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ኣይተኣሳሰርን እዩ። እቲ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ስጒምቲ ክትከታተል ከለኻ በቲ ናይ ምቅላዕ መልእኽቲ ኣፕሊኬሽን መን ከም ዝንገር ክፈልጥ ኣይኽእልን። እቲ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሓበሬታ ኣየጠቓልልን እዩ። ዝያዳ ሰባት ስሞም ከይጠቐሱ ውጽኢቶም ብ WA Notify እንተኣረጋጊጾም፡ ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ብዝሓሸ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።

ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኣርኢኹም እንተዄንኩምን ውጽኢትኩም ከተረጋግጹ እንተደሊኹምን ኣብ WA Notify፡ ናይ ኮቪድ-19 ቀጥታዊ መስመር ብ1-800-525-0127 ደውሉ፡ ድሕሪኡ # ጠውቑ ከምኡ’ውን ነቲ ናይ WA Notify መዘኻኸሪታት ስዓቡ።

WA Notify ናብ ሞባይለይ ድሕሪ ምእታው ዝኾነ ክገብሮ ዘድልየኒ ኣሎ ድዩ፧

ተወሳኺ ስጉምቲ ዘድሊ እንተድኣ፡

 1. ተመርሚርኩም ብኮቪድ-19 እንተተለኺፍኩም፡ ወይ
 2. ተለኺፍኩም ክትኮኑ ከምትኽእሉ ዝሕብር ሓበሬታ እንተዳኣ ተቐቢልኩም።

እንተድኣ ተመርሚርኩም እሞ ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም፡ ከምኡ ከኣ ህዝባዊ ጥዕና ረኺቦሙኹም፡ WA Notify ትጥቀሙ እንተድኣ ሃሊኹም ክሓትኹም እዮም። እንተ ኣሊኹም፡ ናይ መረጋገጺ ጥብቆ ከምኡ’ውን/ወይ መመልከቲ ክልእኩልኩም እዮም፡ ናብ WA Notify ንምእታው ዘድሊ ስጕምትታት ንኽትክተሉ ድማ ክሕግዙኹም እዮም። እቲ ጥብቆ ወይ መመልከቲ ሓበሬታ ምስ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ኣይተኣሳሰርን እዩ። እቲ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ስጒምቲ ክትከታተል ከለኻ በቲ ናይ ምቅላዕ መልእኽቲ ኣፕሊኬሽን መን ከም ዝንገር ክፈልጥ ኣይኽእልን። እቲ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሓበሬታ ኣየጠቓልልን እዩ። ዝያዳ ሰባት ስሞም ከይጠቐሱ ውጽኢቶም ብ WA Notify እንተኣረጋጊጾም፡ ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ብዝሓሸ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።

እንተዳኣ WA Notify ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከይትኾኑ ኣለልይኩም፡ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ መሕበሪ ብዛዕባ ቀጺልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ክመርሓኩም እዩ። እዚ ኸኣ ከመይን ኣበይን ክትምርመሩ ኣለኩም፡ ብዛዕባ ምሕላው ገዛእርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉን ከምኡ ድማ ሕቶታኩም ንምምላስ ምንጭታት የጠቓልል። ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ መምርሒታት ከተንብብዎምን ክትክተልዎምን ኣገዳሲ እዩ። እቲ መሕበሪ ዝኾነ ብዛዕባ መን እዩ ኣቃሊዕኩም ወይ ኣበይ እዩ ሓበሬታ ኣየእቱን እዩ። እዚ ጠቕላላ ስም ኣይጠቅስን እዩ።

WA Notify ምጥቃም ናተይ ባተሪ ይውድኦ ድዩ ወይ ብዙሕ ዳታ ይወስድ ድዩ፧

ኣይፋል። Bluetooth Low Energy technology ብምጥቃም ኣብ ባተሪኹምን ዳታኹምን ውሑድ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኮይኑ እዩ ተሃንዲሱ።

WA Notify ንክሰርሕ ን Bluetooth ክኸፍቶ የድልየኒ ድዩ፧

እወ። WA Notify ንክሰርሕ ን ውሑድ ጽዓት ዘለዎ ናይ Bluetooth ተክኖሎጂ ይጥቀም፡ ስለዚ Bluetooth ንኻልኦት ኣብ ጥቓኩም ዘለው ተጠቀምቲ መታን ኣለልዩ ክረኽቦም ኩሉግዜ ክኽፈት ኣለዎ።

WA Notify ንክሰርሕ ኣብ ሞባይለይ ክኸፍቶ የድልየኒ ድዩ፧

ኣይፋል። WA Notify ኣብ ድሕረባይታ ክሰርሕ እዩ።

ከመይ ገይሩ እዩ WA Notify ናይ ሓሶት ናይ መርመራ ውጺኢት ዝከላኸል፧

WA Notify ብሓለፍቲ ህዝባዊ ጥዕና ዝወሃብ መረጋገጺ ጥብቆ ወይ መሐበሪ ተጠቒሞም ስምሞም ኸይገለጹ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራኦም ንኸረጋግጹ ንተጠቀምቲ ይሓትት። እቲ ጥብቆ ወይ መሐበሪ ምስ መንነት ናይቲ ሰብ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን። ኣብቲ ናይ ምርግጋጽ ጥብቆ ወይ መተንባህታባ ምስ ጠወቕኩም ወይ ምስ ጸቐጥኩም፣ WA Notify ነቶም ኣብ ጥቓኹም ዝነበሩ ዘይስሩዕ ኮዳት ዝጠቀሙ ከዛምዶም ይኽእልን ተቓሊዕም ክኾኑ ከምዝኽእሉ የፍልጦምን። እቲ መሕበሪ ብዛዕባ መን እዩ ኣቃሊዕዎምን ወይ ኣበይ እዩ እቲ ምቅላዕ ኣጋጢሙን ዝኾነ ሓበሬታ ኣየእትውን እዩ።

WA Notify ይድገፍ ዲዩ ብናይ ቅድም ምዕቡላት ተሌፎን፧

ተጠቀምቲ iPhone WA Notify ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እንድሕር፡ እንድሕር እቲ operating system (ስርዓተ-መመስርሒ) ኮይኑ፥

 • iOS ዓይነት 13.7 ወይ ልዕሊኡ (ንiPhone 6s፡ 6s Plus፡ SE ወይ ዝሓደሰት)
 • iOS ዓይነት 12.5 (ንiPhone 6፡ 6 plus፡ 5s)

እንተድኣ ናትኩም ናይ Android (ኣንድሮይድ) ምዕብልቲ ተሌፎን ንBluetooth Low Energy ከምኡ’ውን Android Version 6 (API 23) ወይ ልዕሊኡ ዝድግፍ ኮይኑ፡ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ተጠቀምቲ WA Notify ክጥቀሙ ይኽእሉ፡

WA Notify ንምጥቃም 18 ዝዕድመይ ክኸውን ኣሎኒ ድዩ፧

ኣይፋል። WA Notify ዕድሜኹም ኣይፈልጦን ወይ ኣይፍትሾን እዩ።

ቴለፎን ምስ ካልእ ሰብ እንተድኣ ብሓባር ተጠቒመ እዚ ተክኖሎጂ ይሰርሕዶ፧

WA Notify ኣብ እዋን ከጋጥም ዝኽእል ተቓላዕነት መን እዩ ነታ ቴለፎን ዝጥቀመላ ኔሩ ክሕብር ኣይክእልን እዩ። ቴለፎን እንተድኣ ብሓባር ተጠቒምኩም፡ እሞ እንተድኣ WA Notify ክኸውን ዝክእል ምቅላዕ ናብ ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ዝኾነ ነታ ቴለፎን ዝጥቀም ናይ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ክኽተል የድሊ፡

WA Notify ኣብ ከም ኣይፓዳት ወይ ምዕቡላት ሰዓታት ዝኣመሰሉ መሳርሒታ ይሰርሕዶ፧

ኣይፋል። እቲ ናይ ተቓላዕነት መፍለጢ መሳርሒ ብፍሉይ ን ምዕቡላት ቴለፎናት እዩ ተሃንዲሱ እምበር ኣብ ኣይፓዳት ወይ ታብለታት ኣይሰርሕን እዩ።

ግዝኣት ዋሽንግተን ነቶም ምዕቡላት ቴለፎናት ዘይብሎም ነዚ ተክነሎጂ ክጥቀሙ ንክኽእሉ እንታይ ትገብር ኣላ፧

ምስፍሕፋሕ ኮቪድ -19 ንምክልኻል WA Notify እቲ እንኮ መሳርሒ ኣይኮነን። ናይ ርክብ ምድላይን ካልኦት ጻዕርታት ንነፍሲ-ወከፍ ተቐማጢ ዋሽንግተን የርብሑ፡ እዚ ከኣ ዋላ’ውን ምዕቡል ቴለፎን ኣይሃልዎም። ክታበታት ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ዝሕግዝ ዝበለጸ መገዲ እዩ፡ ማስክ ምግባርን፡ ኣካላዊ ምርሕሓቕ፡ ከምኡ’ውን ዓቐን ምትእኽኻብ ምውሳንን ካልእ ኩሉ ሰብ ንለበዳ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ዘኽእል መገዲ እዩ።

ናይ ፈደራል መንግስቲ Lifeline program (ናይ ህይወት መድሕን ፕሮግራም) ነቶም ዝበቕዑ ወርሓዊ ናይ ተሌፎን ክፍሊት ይህቦም እዩ። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ገመድ-ኣልቦ ወሃብቲ ኣገልግሎት’ውን ናጻ ተንቀሳቓሲ ተሌፎን ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ንምፍላጥ፡ መን ከምዝበቅዕ፡ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕልን ከም ዝሳተፍን ገመድ-ኣልቦ ወሃብቲ ኣገልግሎት (እንግሊዝኛ ጥራይ)።

ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ነቲ ዝርጋሐ ደው ንምባል ምዃኑ ኣይትረስዕ።

ስለምንታይ እዩ WA Notify ብዙሕ ዓቐን ባተሪ ዝጥቀም ዘሎ ዝመስል፧

ብልክዕ ከምኡ ኣይመስለንን። እቲ ኣብ መሳርሒኻ ዝርከብ ተጠቃምነት ባተሪ፡ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ መተግበሪታት ከም በዓል WA Notify ክንደይ ሚእታዊት ናይ ባተሪ ከምዝተጠቀሙ የርኢ። ዝበዝሑ መተግበሪታት ብለይቲ ኣይሰርሑን ኢዮም። ዋላ WA Notify እውን ከምኡ ኢዩ፡ ግን ኣብ ውሑዳት ሰዓታት ብሃውሪ ኮዳት ይፍትሽ ኢዩ መታን ንከዛምድ ምስ ኣወንታ ዝኾነ ተጠቃሚ ከምኡ`ውን ክሕበረካ ብዛዕባ ዝኾነ ተኽእሎታት ተቓላዕነት። ስለዚ ንኣብነት፡ ዝኾነ ካልእ መተግበሪ እንድሕር ዘይሰርሕ ኮይኑ ንስኻ ኣብ እትድቅሰሉ፡ WA Notify ልዑል መጠን ሚእታዊት ናይቲ ኣብቲ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ባተሪ ከርኢ ኢዩ። እዚ ማለት ግን WA Notify ቡዙሕ ባተሪ ይጥቀም ኣሎ ማለት ኣይኮነን፡ ልዑል መጠን ካብቲ ውሑድ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ጥራይ ማለት ኢዩ።

ዋሽንግተን ን WA Notify ብልዕሊ 30 ቋንቋታት ይዝርግሕ፡ ስለዚ ስለምንታይ እየ ኣብ Google Play store ብእንግሊዝኛን ብስጳንኛን ጥራይ ዝርእዮ፧

ብመሰረት እቲ ተጠቃሚ ድሮ ኣብ ተሌፎኑ መሪጽዎ ዘሎ ቋንቋ ኢዩ WA Notify ዝዓዪ። ሓደ ዓይነት WA Notify ጥራይ እዩ ዘሎ፡ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ሃንደበት ዝቕልቀል ናይ ምቅላዕ መተንባህታታት ንኣብነት - በቲ ናይቲ ተጠቃማይ ዝመረጾ ቋንቋ እዩ ዝመጽእ ማለት ንልዕሊ 30 ቋንቋታት ግዛኣት ዋሽንግተን ኣብ ግብሪ ዘውዓሎ።

ኣነ መተንባህታ ተቐቢለ ከምኡ’ውን ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እንተኾነ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ዘርኣየ ቤተሰበይ ወይ ኣባል ቤተይ እዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ዘርኣየ ተጠቃሚ WA Notify፡ መንነቱ ከይገለጸ ንካልኦት ሰባት ንምሕባር ዝውሰድ ስጉምቲ ክስዕብ ኣለዎ፡ ስለዚ ንዓኹም ዘይተሓስበ ዝዀነ ይኹን ጽሑፋት ወይ መተንባህታታት ዕሽሽ ክትብልዎ ይግባእ።

ኣባል ስድራቤትካ ወይ ቤተሰብካ ተጠቃሚ WA Notify እንተኾይኑ፡ ኣወንታዊ ውጽኢት እንተሃልይዎ፡ ክሳዕ ሕጂ ከኣ ውጽኢቱ ኣብ WA Notify፣ ከረጋግጽ እንተኣድልዩ፡ ክድውሉ ይኽእሉ እዮም፡ ናብ ናይ ኮቪድ-19 ቀጥታዊ መስመር ብ 1-800-525-0127፡ ሽዑ # ጽቐጡ ከምኡ'ውን ነቲ መምርሒታት WA Notify ስዓቡ። እቲ ጻውዒት መልሲ ምስ ተዋህቦ፡ ናይ WA Notify ናይ ጽሑፍ ጥብቆ ሕተት።

ክንደይ ግዜ እዩ ዘለኒ ነቲ መተንባህታ ወይ ነቲ ናይ መረጋገጺ ጥብቆ ንጡፍ ንኽገብሮ፧

ድሕሪ መተንባህታ ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምቕባልኩም፡ 24 ሰዓታት ኣለኩም ነቲ ስጉምታት ወሲድኩም ንኻልኦት ሰባት ኣብ WA Notify ንምሕባር። ነቲ መተንባህታ ክትጸቕጥዎ ወይ መረጋግጺ ጥብቆ ክትጥውቕዎ እንተ ዘይኪኢልኩም ኣብ ውሽጢ እቲ ግዜ፡ ብኽብረትኩም ናብ ናይ ኮቪድ-19 ቀጥታዊ መስመር ብ 1-800-525-0127 ደውሉ፡ ሽዑ # ጽቐጡ ከምኡ'ውን ነቲ መምርሒታት WA Notify ስዓቡ። እቲ ጻውዒት መልሲ ምስ ተዋህቦ፡ ናይ WA Notify ናይ ጽሑፍ ጥብቆ ሕተት። ብተወሳኺ ናይ ህዝቢ ጥዕና ብዛዕባ ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ምስዝረኽበኩም፡ ብዛዕባ ጥብቆ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ንምንታይ እያ ዋሽንግተን ነዚ ፍታሕ መሪጻ፧

ዋሽንግተን ነዚ Apple/Google solution ንምግምጋም ናይ ስተይት ጉጅለ ናይ ምክትታል ኣቑማ፡ እዚኣቶም ከኣ ናይ ጸጥታን ሲቪላዊ ናጽነት ኪኢላታትን ከምኡ’ውን ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት የጠቓልል። እቲ ጉጅለ ኣብ’ቲ ናይ’ቲ መድርኽ ዝተረጋገጸ ኣተኣማማኒ፡ ሓያል ዳታ ናይ ምዕቃብን ከምኡ ድማ ብካልኦት ስተይታት ምጥቃም ዝተመስረተ ምርዓም ተማሕጺኑ።

ን ስራሕን ዋነኒ ትካላትን ዝምልከት ምንጭታት

ናይ ስራሕ ምስኣን ሓገዝ ምርካብ

ስራሕካ ምስ ትስእኖ፡ ምርካብ ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ክምልከተካ ይኽእል። ሓገዝ ስራሕ ምስኣን ንምርካብ ከመይ ገይርካ ሕቶኻ ትመልእ ሓበኤታ እንተደሊኻ ኣብ’ዚ ደውል፡ 1-800-318-6022። መልሲ ናይ ደወልካ ምስ ረኸብካ፡ ኣገልጉሎት ትርጉም ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር።

ሰራሕተኛታትን ወነንቲ ዋኒነ ትካላትን/ቢዝነሳት

ልብዒ ኮሮና ቫይረስ ንኣማኢት ኣሽሓት ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ግዝኣትና ተንኪፉ ኣሎ።

ንሰራሕተኛታት ንምውሓስ፡ ኣስራሕቲ ክገብርዎ ዘለዎም ከኣ፡

 • ብዝርደኦም ቋንቋ ን ሰራሕተኛታቶም ብዛዕባ ተርእዮታትን ምልክታትን ኮቪድ-19 ምስትምሃር።
 • ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት መደብ ምትግባር።
 • ቀጻሊ ጽሬትን ምንጻህን ምዝውታር።
 • ቀጻልን ግቡእ ምሕጻብ ኣኣዳው ምርግጋጽ።
 • ዝሓመሙ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ከምዝጸንሑ ምግባር።

ብዛዕባ ደሞዝ ዝኽፈሎ ዕረፍቲ፣ ናይ ሰራሕተኛታት ካሕሳ ከምኡውን ብዛዕባ ድሕንነት ስራሕ ዝገልጽ ጽማቝ ሓሳባት ካብ Department of Labor & Industries (ክፍሊ ሸቃሎን ኢንዱስትሪታትን) ብብዙሕ ቋንቋታት ኪርከብ ይከኣል እዩ።

ብዛዕባ ውሕስነት ናይ ስራሕ ቦታኻ ስክፍታ ምስዝህልወካ፡ ቀጥታ ኣብ Department of Labor & Industries 800-423-7233 ደውልካ መረረኻ ኣቕርብ። ኣገልግሎት ትርጉም ተሌፎን ኣሎ።

ኣብ ግዜ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ዋኒነ ትካልካን ሰራሕተኛታትካን ሕቶ ምስ ዝህልወካ፡ ናብ Employment Security Department ኣብ 855-829-9243 ደውል።

ናይ ክንክን ጥዕናን ኢንሹራንስን ምንጭታት

ናጻ ወይ ትሑት ዋጋ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ክትረክብ ክግባኣካ ይኽእል እዩ። ናብ Health Care Authority ኣብ’ዚ ደውል 1-855-923-4633. ምስ መለሱልካ ናይ ትርጉም ኣገልጉሎት ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር።

Alien Emergency Medical (AEM) ሸፈነ ማለት እዚ ፕሮግራም ናይ ህጹጽ ሕክምና ዝፍቀደሎም ግለሰባት ኮይኖም ናይ ዜግነት ወይ ኢሚግረሽን ግዴታ ዘየማልኡ ወይ ዝግበኦ ግለሰብ ኮይኑ ናይ 5 ዓምት ደረት ዘየማለአ።

Help Me Grow ዋሽንግተን ሆትላይን ኣብ 1-800-322-2588 ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን ንዓካ ዝግብኡኻ ዘበሉ ዝመሚ ኮይኑ ክትጥቀም ድማ ይሕግዘካ። እዚ ዝጠቓልሎም፡

 • WIC ( ናይ መግቢ ፕሮግራም ናይ ደቀንስትዮ፡ ህጻናትን ቆሎዑን
 • ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ን ቆልዑ፡ ነፍሰጾራትን ኣጉባዝን
 • ምቁጽጻር ወሊድ ኣብ’ዚ ናይ ሓለዋ ቐጽል ፕሮግራም
 • ናይ ጥዕናን ውጥን ስድራቤትን ክሊኒካት
 • ናይ ጥንስን ህጻንን ቀረባት
 • ናይ ምጥባው ደገፍ
 • ብተወሳኪ ናይ መግቢ ፕሮግራምን ትሕዝቶታትን ኣሎዎም።
ናይ ኢሚግራንትን ስደተኛን ሓበሬታን

Office of Immigrant and Refugee Affairs (ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ጽግዕተኛታትን፣ OIRA) ንስደተኛታት ብዛዕባ COVID-19 ከምኡውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዜተሓሳስቦም ኣገዳሲ ሓቅታት ንክርድኡ ይሕግዞም እዩ።

 • ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ዜግነት ወይ ደረጃ ኢሚግራንት ምስ ICE ክለዋወጣ ኣይግባእን።
 • መርመራ ኮቪድ-19 ምግባርን ሓገዝ ምርካብ ወይ ጎዶሎ ሕክምና ምርካብ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታት ትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።
 • ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ንምርካብ ሕጋዊ ሶሻል ሰኪሩቲ ቁጽሪ የድልየካ። ብዛዕባ ምርካብ ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ክትዛረብ ምስ እትደሊ ናብ 1-800-318-6022 ደውል።
 • ብመሰረት ሕጋጋት ህዝባዊ ሓለዋ፡ ናይ ስራሕ ምስኣን ሓገዝ ምርካብ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታት ትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።
 • ኣብ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝክፈሎ ናይ ስድራቤት ወይ ሕክምናዊ ዕረፍቲ ን ሓደ ብ ኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ ከተልዕል ወይ ንስኻ በዚ ቫይረስ ኣንተድኣ ሓሚምካ ንገዛእ ርእስኻ ክትሕከም ብቑዕ ክትከውን ትክእል። ነዚ ሓገዝ ንምርካብ ሶሻል ሰኩሪቲ ቁጽሪ ኣየድልየካን። ESD ካልኦት ብዙሓት ዓይነትስነዳታት ይቕበል።
 • ሓገዝ እትደሊ ወናኒ ንግዲ እንተ ዄንካ ካብ ፈደራላዊ ምምሕዳር ንኣሽቱ ንግዲ ህጹጽ ልቓሕ ንምርካብ ምምልካትካ ናይ ተቐማጣይ ካርዲ ወይ ዜግነት ንምርካብ ዘሎካ ኽእለት ኣብ ሓደጋ ኣየእትዎን እዩ።

Office of Immigrant and Refugee Affairs (ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ስደተኛታትን ጽግዕተኛታትን፣ OIRA) ስለ ኩነታትካ ርግጸኛ እንተ ዘይዄንካ ወይ ኣባል ስድራ ቤትካ፣ ወይ ጥቕምታትካርግጸኛ እንተ ዘይዄንካ ምስ ጠበቓ ስደተኛታት ወይ ምስ ብዓል ስልጣን ስደተኛታት ወይ ምስ ሓደ Department of Justice (ብኽፍሊ ፍትሒ፣ DOJ) እተኣመነ ተወካሊ ኽትራኸብ ይመኽረካ። ብማሕበር ጠበቓታት ስደተኛታት ኣመሪካ ኣቢልካ ጠበቓ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ወይ ከኣ ናብቲ DOJ-ዝመስከረሉ ውድብ መርበብ ብጻሕ ይከኣል።

OIRA ንሓተትቲ ዑቕባን ኢሚግራንትን ክሕግዝ መደብ ኣለዎ።

 • ስራሕ መድለይን መለማመድን።
 • ደገፍ ኢሚግረሽን።
 • ምስልጣን መንእሰያት።
 • ደገፍ ናይ ሽማግለታት ሓተትቲ ዑቕባ፡ ቆልዑ፡ ተምሃሮን ካልኦትን።
 • ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ናይ ርሑቕ ልሙድ ፕሮግራማት ክፉታት እዮም። እዚ ቤ/ጽሕፈት ንዓኻ ብዛዕባስራሕ ምርካብ፡ ስእነት ስራሕ፡ ደገፍ ናይ ትምህርቲን ቀረብ ገዛን ንምሕጋዝ ሓደሽቲ ኣገልግሎታትኣለዎ። ናይ ሓታቲ ዑቕባ ናይ ካሽ ሓገዝን ሓታቲ ዑቕባንን ሕክምናዊ ሓገዝ ዘለዎ ብቕዓት ዝምልከትናብ 30 መስከረም፡ 2020 ተሰጋጊሩ ኣሎ።
 • ን ኣገልግሎታትን ዝያዳ ሓቤረታን ዝምልከት ናብ 360-890-0691 ደውል።

ንመሰል ናይ ኢሚግራንትስ ዘሎካ ሕቶ ናይ ዝተኣስሩን ካልእ ሓበረታን ናይ ኣዝማድን/የዕሩኽን ሓገዝ ንምርካብን Washington Immigrant Solidarity Network hotline at 1-844-724-3737 ርኸቦም። ትርጉም ናይተለፎን ኣሎ።

ኣእሙራውን ስምዒታውን ጥዕና

እዚ እዋን ኣሸጋሪ ግዜ ክኸውን ይኽእል። ንስኻን ስድራኻን ጭንቀት፡ ጓሂ፡ ፍርሂ፡ ሕርቃን ክስመዓኩም ንቡር እዩ። በይንካ ኣይኮንካን። ሓገዝ ክትደልን ክትሓትትን ጸገም የብሉን።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ን ጸቕጢን ከቢድ ግዜን ብዝተፈላለየ መንገዲ ግብረ መልሲ ይህብ። እቲ ቀንዲ ነገር ክትገብሮ ዘሎካ ንገዛእ ርእኻ፡ ስድራካን ሕብረተሰብካን ብዝተኻእለ መጠን ምሕላይ እዩ።

ኣብ በዳሂ እዋን ክትቅጽል እንታይ ይሕግዘካ? ምስ ኣዕሩኽን ስድራቤትን ተራኺብኩምን ዳግም ምትእስሳር ፈጢርኩምን ዲኹም? ኣዕሚቕካ ብምስትንፋስን ብምዝርግጋሕ ኣካላት፡ ገለ ምንቅስቓስ ወይ ከኣ ጥዑም ድቃስ ለይቲ ኸ? ቀዳማይ ነገር ነብስኻ ንምእላይ ግዘ ምፍላይ ፡ እዚ ከኣ ዋላ’ኳ ከመይ ትርደኦ እምበር ጸቕጢ ንምጉዳል ይሕግዝ እዩ።

ናብ Washington Listens ኣብ 1-833-681-0211 ደው። ናይ ተለፎን ኣገልግሎት ትርጉም ኣሎ። ዋሽንግተን ከም ግብረ መልሲ ናይ ለቦዒ ኮቪድ-19 Washington Listens ዝብሃል ናይ ደገፍ ፕሮግራም ኣውጺኣ ኣላ። ኣገልግሎት Washington Listens ዝጥቀሙ ሰባት እናወሰኸ ንዝመጽእ ጸቕጢ ንምቁጽጻርን ብምኽንያት ኮቪድ -19 ዝመጽእ ለውጥታት ንክለማመዱ ዝሕግዞም ደገፍ ይረኽቡ እዮም። Washington Listens ንዝኾነ ኣብ ዋሽንግተን ኮይኑ ን ኪኢላ ደገፍ ንክዛረብ ዝውሃብ እዩ። ደወልቲ ደገፍ ይረኽቡን ምስ ናይ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ምንጭታት ድማ ይተሓሓዙ። እዚ ፕሮግራም ስም ኣይገልጽን እዩ።

ኣብ ቅልውላም ምስ እትህልው እሞ ምኽሪ ንምርካብ ሰብ ከተዘራርብ ምስ እትደሊ ገለ ውሑዳት ኣማራጺታት ኣለው።

 • Disaster Distress Helpline ማለት ኣብ ስሚዒታዊ ጭንቀትምስ ባህርያውን ሰብ ዘምጸኦን ዝተሓሓዝ ሽግር ንዝርከቡ ሰባት ቀጥታዊ ናይ ቅልውላው ምኽሪ ዝህብ ኮይኑ ናብ 1-800-985-5990 ደውል። ደውልካ ምስ መለሱልካ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር። እዚ ናይ ሓገዝ መስመር ን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ይርከብ።
 • Crisis Connections ኣብ ስሚዒታዊ ቅልውላው ንዝርከቡ ውልቀሰባት፡ ስድራቤትን ኣዕሩኽን ቀጥታዊ ሓገዝ ዝገብር ናይ 24 ሰዓት ናይ ቅልውላው መስመር ኣሎዎ። ኣብ ኣውራጃ King ን ዝርከቡ ሰባት የገልግል። ምቱርጓም ቋንቋ ኣሎ። ናብ’ዚ ደውል 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline of ነብሰ ቕትለት ንዝሓስቡ ሰባት ናይ ምክልኻልን ናይ ቅልውላውን ረዲኤት ይህብ። ንስድራቤትን ኣዕሩኽን ሓገዝ ንምርካብ ፈተውቶም’ውን ናብ’ዚ ላይፍላይን ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ናብ’ዚ ደውል 1-800-273-8255. እዚ ሆትላይን ኣብ መዓልቲ ን 24 ሰዓታትን፡ 7 መዓልታት ኣብ ሰሙን ክፉት እዩ። ን ገዳይም ሓርበኛታት ዝኸውን ናይ በይኖም ናይ ሓገዝ መስመር ኣሎ። ናብ 1-800-273-8255 ደውልካ 1 ጠውቕ። ጸማምን ናይ ምስማዕን ጸገም ምስ ዝህልወካ ናብ 1-800-799-4889 ደውል።
ናይ መግቢ ምንጭታት

ካብ 18 ዓምት ንታሕቲ ቆሎዓ ምስ ዝህልወካ ካብ ቤት ትምህርቶም ናይ ናጻ መግቢ ክረክቡ ይኽእሉ። ኣጉባዝ ኮይኖም ስንክልና ምስ ዝህልዎም እሞ ኣብ ትምህርታዊ ፕሮግራማት ዝተመዝገቡ ምስ ዝኾኑ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ ይግብኦም እዩ። ኣብ ብዙሓት ጉዳያት፡ እዞም መግብታት ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ከም ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ እዮም ዝበጽሑን ዝግደፉን። ን ናይ ቤት ትምህርትኻ ምምሕዳር ናጻ መግቢ ይህቡ ኣንተኾይኖም ሕተቶም።

ን ነብሰጾራትን ሓደሽቲ ሓራሳትን ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ቆልዑን ካብ Department of Health’s ናይ ደቀእንስትዮ፡ ህጻናትን ቆልዑን (WIC) ፕሮግራም መግቢክትረክብ ትኽእል። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ምስ እትደሊ ናብ 1-866-632-9992 ደውል።

ናይ መግቢ ባንክታት ብሰንኪ ኣብ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ዝመጸ ጠለብ መግቢ ሰዓታተን ቀይረን ክኾና ይኽእላን ወይ ከኣ ዓጽየን ኣብ ናይ ትራፊክ ምንቅስቓስ ኣትየን ክህልዋ ይኽእላ። ብኽብረትካ ቅድሚ ምኻድካ ደውል። Northwest Harvest ናይ ስተይት ምሉእ ናይ ባንክ መርበብ እዩ። ሽም ናይ ከተማኻ ኣብ’ዚ መርበብ ኣብ’ቲ ጸጋማይ ሳንዱቕ ናይ ቀጠልያ ሳንዱቕ ዘሎ ጽሓፍ።

ኣብ ምብራቕ ዋሽንግተን ትነብር እንተኾንካ ዝርዝር ናይ መግቢ ባንክታት ኣብ Second Harvest ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናይ መግቢ ባንክታት ዝርዝር ኣብ’ዚ ወብሳይት ናትካ ኣኣውራጃ ብምምራጽ ርኸቦም።

መሰረታዊ ጥቕሚ ምግቢ ካርድታት

መሰረታዊ ጥቕሚ ምግቢ (EBT) ካርድታት ምግቢ ንምዕዳግ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ውን ንእተፈላለዩ ሰባት ቅሩብ እዩ። ዜጋታት ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ነዚ ጥቕሚ እዚ ንምርካብ ኣብ መሰረታዊ ምግቢ ገጽ ኣብ ዝብል መርበብ ናይ ክፍለ-ሃገር Washington ናይ ማሕበራውን ጥዕናን ኽፍሊ (Department of Social and Health Services (DSHS) website) ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

መዘኻኸሪ፦ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብዚ ናይ ቕልውላው እዋን እዚ ንገሊኦም ዓበይቲ ዝምልከት ናይ ስራሕ ብቕዓት ጠጠው ኣቢልዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ንስኻ ነዚ ጥቕሚ እዚ ንምርካብ ብቑዕ ንምዃንካ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዜጋ ክትከውን ይደልየካ።

ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዓይነት ዕዳ ዘለዎ ካርድታት ንዅሉ ነቲ ኻልእ መደብ ዜማልኡ ዜጋታት ንዘይኰኑ ብዙሓት ሰባት ቅሩብ እዩ። ነዚ ረብሓ እዚ ንምርካብ በቲ DSHS ናይ ክልል ናይ መግቢ ድጋፍ ፕሮግራም ክትሓትት ትኽእል ኢኻ (ብእንግሊዝኛ ጥራይ)።

ሓበሬታን ምንጭታትን ንስድራቤታት

እዚ እዋን ንኩሎም ስድራቤት ከቢድ እዩ። እንሆ ድማ ነዚ ኩነታት ምስ ደቅኻ ከመይ ገይርካ ተካውኖ ዝምልከት ገለ ነጥብታት:

ኣብ ምቹእ ቦታ ብሙዃን ናይ ስድራቤት ዘተ ኣካይድን ኣባልት ስድራ ሕቶታት ክሓቱ ኣተባብዕን። ዝርደኦም ቋንቋ ንምጥቃምን ዘለዎም ፍርህን ግጉይ መረዳእታን ንምምላስ ምስ ናኣሽቱ ቆሉዑ ናይ በይኖም ዘተ ኣካይድ።

ዋላ’ኳ ሓበሬታ የድልየካ ኣንተኾነ፡ ፍርህን ራዕድን ናብ ዘጋውሑ ናይ ሚዲያ ደገታትን ማሕበራዊ መዲያታትን ዘሎካ ምቅላዕ ኣጉድል። ብፍላይ ድማ ደቅኻ ብዛዕባ እዚ ለበዳ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ናይ መዲያ ሸፈነን ግዜን ነዚ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ይህብዎ ኣስተውዕልን ኣጉድልን።

ሕቶታት ኽሓቱ ብምትብባዕን ነዚ ህልው ኩነታት ክርድእዎ ብምሕጋዝን ቆልዑ ኣብ ምሕጋዝ ኣቶኩር።

 • ብዛዕባ ስሚዒቶም ኣዘራርቦምን ዋጋ ሃቦን።
 • ብምስኣልን ካልኦት ንጥፈታትን ስሚዒቶም ክገልጹ ሓግዞም።
 • ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ከመይ ኢሉ ይዝርጋሕ ዘሎ ጉጉይ ሓበረታን መረዳእታን ከምኡ’ውን ኩሉ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ድማ እዚ ኮቪድ -19 ዘምጽእ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ከምዘይኮነ ኣብርህ።
 • ምድላው ምቹኡነትን ተወሳኺ ዓቕልን ከድሊ እዩ።
 • ኣዘውቲርካ ተመላሊስካ ድሃይ ደቅኻ ግበር ውላ ኩነታት ለውጢ ይግበር።
 • መደብ ናይ ድቃስ ሰዓታት፡ መግብን ምውስዋስን ናይ ስድራኻ ስሩዕ ይኹን።
 • ንዓኻን ንስድራኻን ዘዘናግዑ ኣብ ካልእ ከበድቲ እዋናት ትገብሮም ዝነበርካ ከም ምንባብ፡ ፊልም ምርኣይ፡ ሙዚቃ ምስማዕ፡ ጸወታታት ምጽዋት፡ ምውስዋሳት ወይ ኣብ ናይ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት (ጸሎት፡ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎታት ምውሳእ) ግዜ ፍለ።
 • ናይ ጽምዋ፡ ምስልቻው፡ ስግኣት ምልካፍ ሕማም፡ ጭንቀት፡ ጸቕጢን ራዕድን ስሚዒታት ንቡራት ግብረመልስታት ናይ ከቢድ እዋን ናይ ከምዚ ዓይነት ለበዳ ሙዃኖም ተረዳእ።
 • ን ስድራኻ ምስ ናትካ ባህልን ውግዕታትን ዝሳነዩ ናይ ስድራ ኣብ ሰሓቕን ጠቓሚ ንጥፈታትን ንክጽመዱ ሓግዞም።
ተወሰኽቲ ምንጨታትን ሓበረታን

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)