COVID-19 (ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါဃၢ်အသီ) - တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်

COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ - တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ကသံၣ်ကသီ တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 မ့တမ့ၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ် ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤ ကိး 1-800-525-0127 ဒီးစံၢ်လီၤ #. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢအခါ, တဲနကျိာ်လၢနကနုာ်လီၤမၤန့ၢ် တၢ်တဲကျိးထံ တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်တက့ၢ်. ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိန့ၣ်အိးထီၣ်ကိးနံၤဒဲးဒီး အိးထီၣ်အနၣ်ရံၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကွဲးရဲၣ်လီၤပာ်ဖျါထီၣ်အသး ဖဲ Department of Health’s (တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) အပှာ်ယဲၤသန့အဖီခိၣ် (ထဲလၢအဲကလံးအကျိာ်ဧိၤ).

ပာ်ဖျါထီၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်

တၢ်လိၣ်ဘၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ ကဟံးန့ၢ်စူးကါ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးနီၣ်ထိၣ်လၢအကြၢး၀ဲ ဘၣ်၀ဲတဖၣ် လၢပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် န့ၣ်, ၀ံသးစူၤကိး COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢထး လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် လၢနကျိာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပှၤတဂၤဂၤ ကသံကွၢ်နၤတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဒီး တီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢနခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တလိၣ်ဘၣ်လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကျိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢကတီၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ.

နပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢအဲကလံးကျိာ်အပူၤ လၢ တၢ်ပာ်ဖျါ COVID-19 တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ

၀ံသးစူၤပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ နမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤနမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကျိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်, တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်အံၤသ့ဖဲ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်မၤနၣ်မၤဃါ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢတၢ်ဒုး နဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ၀့ၢ်ပဒိၣ် ပှၤတဂၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပူၤ(ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ကဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ် ရၤလီၤအီၤ ဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢ ကီၢ်စဲၣ်အ ကမျၢၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, RCW 42.56 အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်စူးကါတၢ်တဲကျိးထံတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အံၤအဃိ, ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဆှၢနၤလိၤလိၤဆူ တၢ်နဲၣ်ကျဲထီရီၤ ဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်မၤစၢၤနၤလၢနကမၤပှဲၤ COVID-19 တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤမၤ တၢ်ဖိတၢ်သံကွၢ်သံဒိးလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကသံကွၢ်နၤတၢ်ဆဲးကျိး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနမၤန့ၢ်တၢ်စံးဆၢသ့န့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19) ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဖဲပ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢပှာ်ယဲၤသန့ၤႋ

WA Notify လီတဲစိအဲးပ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်အဂ့ၢ်
Image
WANotify FlowChart KAREN FINAL

WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) {ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤဒ် Washington Exposure Notifications (Washington တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ် ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ)} မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီကလီလၢအမၤတၢ်လၢလီတဲစိချုး စိၤအဖီခိၣ် လၢအဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ် နီၤလီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤဒီ းပှၤတသ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်မတၤ မ့တမ့ၢ် ပိာ်ထွဲထီၣ်နခံလၢနလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယကထၢနုာ် WA Notify ဆူယလီတဲစိအပူၤဒ်လဲၣ်.

လၢ iPhone အပူၤန့ၣ်, အိးထီၣ် Exposure Notifications လၢ settings န့ၣ်တက့ၢ်:

 • လဲၤဆူ Settings တက့ၢ်.
 • သုးလီၤဆူ Exposure Notificationsတက့ၢ်.
 • စံၢ်လီၤ “Turn On Exposure Notifications” တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ United States တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ Washington

လၢ Android လီတဲစိန့ၣ်:

 • လဲၤဆူ Google Play Store
 • ထုးလီၤဟံးန့ၢ် WA Notify အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လၢ Android မ့တမ့ၢ် iPhone အဖီခိၣ်, ဒိ QR နီၣ်ဂံၢ်-

WA Notify QR code

တၢ်အံၤမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

ဖဲနအိးထီၣ် WA Notify, န့ၣ်ႇ နလီတဲစိခီလဲလိာ် တၢ်ကတိၤခူသူၣ်တဖၣ် လၢ အမၤဒၣ်အသး လၢအမံၤတဖျါဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနကပၤအလီတဲစိတဖၣ် လၢအအိးထီၣ်စ့ၣ်ကီး WA Notify န့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ စူးကါ နီၢ်တဂၤ-တၢ်ပၢၤဃာ် Bluetooth ဂံၢ်သဟီၣ်အစှၤ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲပီညါ လၢကခီလဲလိာ် နီၣ်ဂံၢ်တစိၢ်တလီၢ်တဖၣ် လၢတ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်ဃးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လဲၤဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢအစူးကါ WA Notify အဂၤတဂၤလၢအပူၤကွံာ်ခံနွံ ဖဲတၢ်မၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 အဂီၢ်ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ် တဖၣ်လၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤအဂၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤသၣ်ဘၣ်, ဒီးနက မၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤသၣ်လၢ နအိၣ်တ့ၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ် သဂၢၢ်လၢအမၤအသးသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကပျဲနၤလၢ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤချ့ချ့ဒီးမၤစၢၤ တြီနၤလၢ တၢ်ရၤလီၤ COVID-19 ဆူၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနခိၣ်ဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤ.

အလိၣ်ကရံၣ်သၢၣ်(မ) မၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးလၢ ကသ့ၣ်ညါတၢ်မၤအသးတဖၣ်လၢ အရၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါတဖၣ်သ့လၢပှၤအဂၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ လၢအပူၤဖျဲး မ့တမ့ၢ် တယံၤကဲၣ်ဆိးတဖၣ်လၢနတလိၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ထဲဒၣ်ဖဲ နမ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့အခါဧိၤ န့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်တမၤန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

WA Notify န့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့အါန့ၢ်ကျိာ် 30 ကျိာ် ဒီးဒ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Washington တဖၣ်မၤန့ၢ်အီၤတၢ်ပီးတၢ်လီအံၤအါအါသ့အသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်အစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အ ကျိၤအကျဲတဖၣ်

ပှၤလၢအပှ့ၤစူးကါဝဲဒၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အစူၣ်တဖၣ် (test kits) ဖဲကသံၣ်ကျးဒီးအတၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအ ဃၢ်န့ၣ် အဝဲကဘၣ်ဆဲးကျိးဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါဝဲၤ ကျိၤအလီတဲစိဖဲ, 1-800-525-0127 ဝံၤစံၢ်လီၤဖဲ # (စံၢ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် 7 လၢ စပ့ၣ်ကျိာ်အဂီၢ်), လၢအဆိအချ့ဖဲအဒိးန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢအခါတက့ၢ်. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်လီတဲစိအံၤသ့ဝဲဖဲမုၢ်တနံၤ, ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ်တုၤမုၢ်နၤခီ 10 နၣ်ရံၣ်, ဒီးမုၢ်ခံနံၤတုၤမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ (တၢ်ပာ်ပနီၣ်နံၤသဘျ့လီၤဆီအမုၢ် နံၤ) စးထီၣ်ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်မၤစၢၤ ဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်ကျိာ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ, မၤလီၤတံၢ်လၢနကဒုးသ့ၣ်ညါဝဲသ့ၣ်လၢ နမ့ၢ်ဝဲဒၣ် WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) အပှၤစူးကါတၢ်ဖိတက့ၢ်. လီတဲစိဝဲန့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢ တၢ်သမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤအတၢ်ဘျးစဲ (verification link) ဒ်သိးနစူးကါဝဲလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်ဃုာ် ဝဲဒၣ် WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ် လံဝဲဒီးတၢ်ဆါဃၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢ- WA Notify မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ဆါ ဃၢ်အပိးလီတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်တရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဝဲလၢပှၤစူးကါတၢ်ဖိအတၢ်ထၢနုာ်လီၤဝဲဒၣ် အတၢ်မၤကွၢ်သးအစၢအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဘၢ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤဒ်လဲၣ်.

WA Notify အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ Google Apple တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲအဖီခိၣ်, လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် အီၤလၢကဒီသဒၢနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤတၢ်လၢတၢ်စံၣ်စိၤဂံၢ်ထံးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် မၤဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲတတီၤလၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်, ဒီးတလိၣ်သ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်မတၤ မ့တမ့ၢ် နအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ် လၢနကမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိစူးကါထဲ Bluetooth တစိၢ်တလီၢ်ဖိထဲတစဲးဖိဧိၤန့ၣ်, နဘဲးထြံၣ်တလၢာ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ

တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်အံၤ နီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဘၣ်သးမၤကလီ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုထၢဝဲလၢကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ကဟးထီၣ်သ့ကိးဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဒီသဒၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်, လူၤပိၥ်ထွဲ WA Exposure Notificationsအတၢ်ပၥ်ဖျါလၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဂာ်ဒီးမနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ခံကလုာ်လၢနကမၤန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ကမၤန့ၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤဒီးဃုကွၢ်လၢတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤဂာ်ဒီးတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်အံၤကမၤစၢၤဝဲဒ်လဲၣ်.

ဖဲအပူၤကွံာ် ဒ် University of Washington ဃုထံၣ်သ့ၣ် ညါတ့ၢ်အသိး (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ဒီးဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ဒ်ပှၤစူးကါတၢ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအါန့ၣ်, တၢ်န့ၢ်ဘျုးအိၣ်အါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢပာ်ဖျါထီၣ်လၢ WA Notify ပာ်ကီၤ 40-115 တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤမူလၢတၢ် ပျၢ်လီၤအီၤတဘျီဃီဒီး ဒီသဒၢ 5,500 COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဖဲအခီၣ်ထံးလွံၢ်လါ လၢတၢ်စူးကါတ့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အဒိ ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤစှၤဂၤစူးကါ WA Notify မၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ်, ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢ WA Notify မ့ၢ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢအစဲၣ်နီၤ လၢကဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ.

အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤလၢကရၤလီၤတၢ်ကတိၤဘၣ်ဃးဒီး WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) ဧါ?

သမံသမိးကွၢ်ပ WA Notify တၢ်ပီးတၢ်လီအစူၣ် လၢကမျၢၢ် မံၣ်ဒယၢၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ကွဲးဆှၢအီၤတဖၣ်, ဖိးစထၢၣ်တဖၣ်, ကွဲၤလ့လိၤအဒိတဖၣ် ဒီး TV တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဖၣ်, ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်သံကွၢ်အဂၤလၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

ယမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်လၢ Washington State Department of Health (DOH) (Washington ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ). ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

DOH ဆှၢတၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢတၢ် ကွဲးအီၤဆူပှၤကိးဂၤဒဲး လၢအအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 အဂီၢ် ဒ်သိးပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ကသ့ချ့ချ့ဒီး လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ န့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤဒီးဃုကွၢ်လၢတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤဂာ်ဒီးတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်မၤန့ၢ်ခံခါလၢာ်န့ၣ်, နလိၣ်ထိးဘၣ်ထဲဒၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤပှာ်ဘျး စဲလၢတၢ်ကွဲးတၢ်ကစီၣ်အပူၤ ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အမံၤ ဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤလၢကဘၣ် သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 မ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ် WA Notify ဖဲယမ့ၢ်ဆဲးဘၣ်လံ ကသံၣ်ဒီသဒၢလံဧါ.မ့ၢ်.

ဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 ပှဲၤပှဲၤဝံၤအလီၢ်ခံဒၣ်လဲာ်, နလိၣ်မၤဒံးတၢ်ဆါ သတြိာ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိညီနုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲလၢအတုၤလီၤတီၤလီၤတဘိလၢ ကဒီသဒၢလီၤနနီၢ် ကစၢ်အသး, ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တစဲးဖိလၢ နဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ဒံး မ့တမ့ၢ် မၤဘၣ်ဂာ်ပှၤအဂၤလၢတဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသ့ဒံးန့ၣ်လီၤ.

ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤယ WA Notify တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဆူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

Washington State Department of Health (DOH) အဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ WA Notify အံၤမၤတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ထဲလဲၣ်ဒီး ပမၤတၢ်မၤဂ့ၤ ထီၣ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤ သ့န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤန WA Notify တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢ ပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဒီးကျဲတအိၣ် နီတဘိလၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအမ့ၢ်နၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ထဲ DOH ဧိၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤသ့ဒီးထဲဒၣ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်အၢၣ် လီၤအီလီၤလၢကဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်က စၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဒီးကျဲတအိၣ်နီတ ဘိလၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအမ့ၢ်နၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲ Washington State Department of Health ဧိၤထံၣ်ကီၢ်စဲၣ်-ပတီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် အံၤသ့, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢ WA Notify. န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်အဒိအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဒိးန့ၢ် Exposure Notifications ခီဖျိ WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤ သးအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအစံၢ်လီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢကဟးဃုသ့ၣ်ညါပှၤတဖၣ်အဲၣ်ဒိးကွၢ်ထံဆိကမိၣ်ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဘူးထဲန့ၣ်ညါဘၣ် မ့တမ့ၢ် တယံာ်တလၢကဲၢ်ဆိးလၢပှၤတဂၤလၢအ အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကကွၢ်ထံဆိကမိၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲလၢအဆၢတဲာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဆါ လၢ WA Notify အပူၤအံၤတၢ်ကြၢး မၤဘၣ်လိာ်အီၤဧါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲယစူးကါ WA Notify လၢယ iPhone လီတဲစိအဖီခိၣ် သ့အခါ, ယကြၢးအိးထီၣ် မ့တမ့ၢ် အိးထီၣ် " Availability Alerts ("တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ် အိၣ်") နီၣ်ဆီၣ်ဧါ.

နမၤပံာ်ဃာ်န့ၣ်အိၣ်ခ့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢနကအိးထီၣ်တၢ်အံၤဖဲနမ့ၢ်လဲၤတၢ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်အချၢ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်အိၣ်အိးထီၣ်အခါ, နမၤန့ၢ် တၢ်ဘိး ဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဖဲနလဲၤဆူတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအကျိၤအကျဲ လၢ than WA Notify. အလီၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ iPhone လီတဲစိတဖၣ် ထၢနုာ်လီၤဟီၣ်ကဝီၤတဘျုး ဘ့ၣ်သ့ ဘၣ်ဆၣ် ပာ်ပနီၣ်သ့ထဲဒၣ်ဟီၣ်ကဝီၤတခါဧိၤလၢ ကမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်တြူၢ်သံကွံာ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢတခါလၢဟီၣ်က ဝီၤအသီတခါ ကမၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ Android တဖၣ်ထၢနုာ်လီၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အမ့ၢ် WA Notify လၢကီၢ်စဲၣ်တဘျုးဘ့ၣ်အပူၤသ့ ဘၣ်ဆၣ်ထဲအဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအစူးကါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ကျိၤကျဲပီညါလၢ အဘၣ်လိာ်ဒီး WA Notify န့ၣ်ဘၣ်တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢကမၤတၢ်ဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

မ့ၢ်. WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, နထုးကွံာ် WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဂာ် ဒီးတၢ်ဆါ) တဘျီလၢ်လၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. နဆိကတီၢ်ကွံၥ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်သဒီး မၤဟါမၢ်ကွံၥ် appအံၤသ့လီၤ. နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်ခဲလၢၥ်လၢ နလီတဲစိပၢၤဃၥ်လၢ ပှၤလၢနကပိၥ်ကပၤအံၤကဘၣ်တၢ်မၤဟါမၢ်ကွံၥ်ဒီး နက့ၤမၤန့ၢ်အီၤတသ့လၢၤဘၣ်.

WA Notify အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလူၤပိၥ်ထီၣ်ပခီၣ်လီၢ် app ဧါ.

တမ့ၢ်ဘၣ်. WA Notify တလူၤပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢနအိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးအီၤတဖၣ်, အဃိတၢ်အံၤတမ့ၢ် “တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်.” တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ်ဆဲးကျိး ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါ လၢအိၣ်ဒီး COVID-19 လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ခီလဲလိာ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ် လၢ်ဘၣ်, အဃိတၢ်အံၤတအိၣ်လၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဂီၢ် လၢကသ့ၣ်ညါလၢနအိၣ်ဘူး ဘၣ်တ့ၢ်ဒီးမတၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

"တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်" တ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ပၥ်အိၣ်ဖျါတၢ်ကဲထီၣ်ဝဲဖဲလၢ နသူစွဲဃး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအရ့ဒိၣ် လၢအဘူးဒီးပှၤလၢအသူစွဲ WA Notify လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covid-19န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပိာ်ထွဲထီၣ်ဒီး တၢ်နဲၣ်ကျဲအခဲအံၤလၢ Centers for Disease Control and Prevention {CDC, တၢ်ဖီၣ်ဂၢၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါစဲထၢၣ်} (ထဲအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ရၤလီၤသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကဆၢတဲာ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးအဂီၢ်, WA Notify စူးကါအလိၣ်ကရံၣ် သၢၣ်(မ) လၢအမၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံဒီး CDC တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အခီပညီဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သး – လၢ 6 ခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) ဃၣ်ဃၣ်အပူၤ လၢ 15 မံးနံးအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အကတီၢ် – ဒီးတၢ်မၤဘၣ် လိာ်အီၤသ့ခီဖျိ ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးသ့ ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်လဲၣ်.

ဖဲလၢWA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနလီတဲစိအံၤ ကတဲဖျါနၤ websiteဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်လၢနကြၢးမၤခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး မ့ၢ််နကဘၣ်တၢ်သမံသမိးနၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ််းကျိၤလၢ နကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီး ဒီတဒၢနသးဒီး တၢ်အဂံၢ်ထံးလၢ ကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤဒီးလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ website အပူၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.

ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19 ဒီး မ့ၢ်ပှၤဂၤသ့ၣ်ညါဝဲသ့ဧါ.

တသ့ဘၣ်. WA Notify အံၤ တပၥ်ဖျါနဂ့ၢ်နကျိၤဆူပှၤဂၤဘၣ်. ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီဒီး ကသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤလၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ လၢအပူၤကွံာ် 14 သီအပူၤန့ၣ်မၤကွၢ်အသးဒီး ဘၣ်တၢ် ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲလၢ မ့ၢ်မတၤမတၤဒီး တၢ်အံၤကဲထီၣ်အသးဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ.

WA Notify အံၤ ကမၤစၢၤ Washington လီၢ်ခၢၣ်သးကဝီၤဒ်လဲၣ်.

ဖဲအပူၤကွံာ် ဒ် University of Washington ဃုထံၣ်သ့ၣ် ညါတ့ၢ်အသိး (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ဒီးဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ဒ်ပှၤစူးကါတၢ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအါန့ၣ်, တၢ်န့ၢ်ဘျုးအိၣ်အါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢပာ်ဖျါထီၣ်လၢ WA Notify ပာ်ကီၤ 40 တုၤ 115 တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤမူလၢ တၢ်ပျၢ်လီၤအီၤတဘျီဃီဒီး ဒီသဒၢ 5,500 COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဖဲအခီၣ်ထံး လွံၢ်လါ လၢတၢ်စူးကါတ့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အဒိ ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤစှၤဂၤစူးကါ WA Notify မၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ်, ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢ WA Notify မ့ၢ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢအစဲၣ်နီၤ လၢကဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ကမၤတၢ်ဖဲယမ့ၢ်ဟးလၢကီၢ်စဲၣ် အချၢဧါ.မ့ၢ်.

နမ့ၢ်ဟးဆူလီၢ်ကဝီၤအဂုၤဂၤဒီး appလၢ ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ Apple/Google Technologyဒီး နလီတဲစိအံၤကဆီတလဲအသးလၢ နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်လၢ လီၢ်ကဝီၤ လၢနလဲၤတၢ်အလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တလိၣ်လၢနကဆီတလဲတၢ််တမံၤမံၤလၢန app settings န့ၣ်ဘၣ်. နမ့ၢ်သုးနသးဆူ ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ် အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ယံၥ်ဒီး နကြၢးမၤသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လီၢ်ကဝီၤအသီ ဒ်သိးနကန့ၢ်ဘၣ် လီၢ်ကဝီၤအတၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါတဖၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိပလိၣ်ဘၣ် တၢ်လူၤကွၢ်ခီၣ်လီၢ်ဒီး WA Notifyန့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်လူၤကွၢ်ခီၣ်လီၢ်အံၤ ကဲဘျုးလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢ ဆံဆဲၣ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. WA Notify အံၤ မၤစၢၤတၢ်အိၣ်သးအံၤ တအိၣ်ဖျိအိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိလီၤ. နမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covid-19ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကကိးနၤဒီး ကသံကွၢ်နၤဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢ အထံၣ်လိၥ်သးဒီးနၤတဖၣ်လီၤ. နတဲဖျါထီၣ်ပှၤလၢ နဆ့ၣ်နီၤလၢအကပၤလၢ သိလ့ၣ်အဖီခိၣ် တသ့ဘၣ်. နမ့ၢ်စူးကါ WA Notify ခံခါလၢာ်န့ၣ်, ပှၤစီစၢ်လၢသိလ့ၣ်အဖီခိၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအမၤအသးသ့လၢတလိၣ်ပာ်ဖျါအမံၤအသၣ် ဒီးဟံးန့ၢ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ ကဒီသဒၢတၢ်ရၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဆူ အဝဲသ့ၣ်အတံၤ သကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သ့စုဒီးတၢ်ထီဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ် မၤစၢၤပတုာ် COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ် ရၤလီၤအသး, တပူၤဃီတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤအါဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဂၤအဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၥ်ထဲလဲၣ်.

ပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 ခီဖျိပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အဂၤတဂၤန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲပှၤစူးကါတၢ် ဖိလၢအိၣ်ဒီး COVID-တၢ်ဆါတဂၤ မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢတပာ်ဖျါ အမံၤအသၣ်ဘၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢ WA Notify သ့စ့ၣ်ကီးဧါ.

ပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 ခီဖျိပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အဂၤတဂၤန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲပှၤစူးကါတၢ် ဖိလၢအိၣ်ဒီး COVID-တၢ်ဆါတဂၤ မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢတပာ်ဖျါ အမံၤအသၣ်ဘၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး မ့ၢ်ပကဘၣ်တဲ WA Notify ဒ်လဲၣ်.

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကဃုသ့ၣ်ညါနၤဒီး ကသံကွၢ်ဝဲ မ့ၢ်နသူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်သူန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢနကထၢနုာ်တၢ်အံၤဆူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် တစဲဘူးဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲတအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကသ့ၣ်ညါနီတစဲးလၢမ့ၢ်မတၤဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါခီဖျိ အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ဖဲနပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ် ဃးဒီးနၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်ပှၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဒံးအါန့ၣ်, ပဒီ သဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၢ်ဒံးဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်မၤကွၢ်သးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒီးလိၣ်ဘၣ်ဒံးလၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနတၢ် အစၢလၢ WA Notify အပူၤန့ၣ်, ကိး COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ ဖဲ 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ်လီၤ # ဒီးမၤပိာ်ထွဲ WA Notify တဘျီဃီတက့ၢ်.

ပမ့ၢ်တ့ၢ်လီၤ WA Notify လီတဲစိဒီး ပကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤလိၣ်ဝဲဖဲ:

 1. ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19
 2. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကဃုသ့ၣ်ညါနၤဒီး ကသံကွၢ်ဝဲ မ့ၢ်နသူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်သူန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢနကထၢနုာ်တၢ်အံၤဆူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် တစဲဘူးဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲတအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကသ့ၣ်ညါနီတစဲးလၢမ့ၢ်မတၤဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါခီဖျိ အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ဖဲနပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ် ဃးဒီးနၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်ပှၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဒံးအါန့ၣ်, ပဒီ သဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၢ်ဒံးဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနလီတဲစိအံၤ ကတဲဖျါနၤ websiteဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်လၢနကြၢးမၤခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး မ့ၢ််နကဘၣ်တၢ်သမံသမိးနၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ််းကျိၤလၢ နကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီး ဒီတဒၢနသးဒီး တၢ်အဂံၢ်ထံးလၢ ကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤဒီးလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ website အပူၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ အတဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဖျိဖျိဖျါဖျါဘၣ်လီၤ.

တၢ်သူစွဲ WA Notify အံၤ မၤလၢၥ်ကလီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး ဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် အါဝဲဧါ.

တအါဝဲဘၣ်. တၢ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သးအတမၤဘၣ်ဒိ လီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် ဖဲပမ့ၢ်သူ Bluetooth Low Energy technology န့ၣ်လီၤ.

 ဒ်သိး WA Notify အံၤကမၤတၢ်အဂီၢ် လိၣ်ပအိးထီၣ် Bluetooth ဧါ.

မ့ၢ်. WA Notify အံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး Bluetooth Low Energyအဃိ Bluetoothအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုထံၣ်ဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကပိၥ်ကပၤအဂီၢ်လီၤ.

မ့ၢ်လိၣ်လၢပကဘၣ်အိးထီၣ် လီတဲစိ ဒ်သိး WA Notify အံၤ ကမၤတၢ်အဂီၢ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify အံၤမၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံသ့ဝဲလီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ဒီသဒၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်လၢ အကမၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

WA Notify လိၣ်ဘၣ် ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်မၤ ကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ လၢတပာ်ဖျါအမံၤအသၣ် ခီဖျိ စူးကါတၢ်ပာ် ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ ကမျၢၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤ တဘျးစဲဒီးပှၤတဂၤအနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်သး ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနစံၢ်လီၤ မ့တမ့ၢ် ထိးဘူးလီၤလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါအဖီခိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, WA Notify မၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အနီၣ်ဂံၢ်တစိၢ်တလီၢ်လၢအအိၣ်ဘူးတဖၣ် ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်သ ဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအမၤအသးသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ဆီၣ်ထွဲလီတဲစိၤချုးစိၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်ဧါ.

ပှၤစူးကါလီတဲစိ iPhone တဖၣ် စူးကါ WA Notify သ့ဖဲနတၢ်မၤ အကျဲသနူလၢအမၤတၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ-

 • iOS အကလုာ် 13.7 မ့တမ့ၢ် လၢခံကတၢၢ် (လၢ iPhone 6s, 6s Plus, SE မ့တမ့ၢ် အသီတဖၣ်အဂီၢ်)
 • iOS အကလုာ် 12.5 (လၢ iPhone 6, 6 plus, 5s အဂီၢ်)

ပှၤလၢအသူ Android တဖၣ်စူးကါ WA Notify သ့ဖဲ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး န Android လီတဲစိလၢအအိၣ်ဒီး Bluetooth Low Energyဒီး Android အကလုာ် 6 (API 23) ဒီးဆူအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယသးကဘၣ်အိၣ် 18 နံၣ်လၢကစူးကါ WA Notify ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify တသ့ၣ်ညါဒီးတသမံသမိးနသးအနံၣ်အလါဘၣ်.

မ့ၢ် techonology/ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တခါအံၤ ပသူအီၤသ့လၢ ပမ့ၢ်သူ လီတဲစိဒီး ပှၤဂၤသ့ဧါ.

WA Notify တဲဝဲတသ့လၢ မမ့ၢ်မတၤမတသူလီတဲစိ ဖဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့ ဘၣ်. နမ့ၢ်သူလီတဲစိဒီးပှၤတဂၤဂၤဒီး ပှၤလၢအသူလီတဲစိအံၤ လိၣ်ဝဲလၢ ကလူၤပိၥ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်နဲၣ်ကျဲဒီး WA Notify မ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပစူးကါ WA Notify သ့လၢပီးလီဒ်သိး iPads မ့တမ့ၢ် smart နၣ်ရံၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်သ့ဧါ

တသ့ဘၣ်. တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အတၢ်ဒုးပလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤထဲလၢ လီတဲစိတဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢipads ဒီး စဲးဖီကဟၣ်နၣ်ရံၣ် အဂီၢ်ဘၣ်.

Washington လီၢ်ကဝီၤအံၤမ့ၢ် အသုးကျဲၤတၢ်ဒ်သိး ပှၤလၢ တသူလီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ် အကန့ၢ်ဘၣ်တၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

WA Notify တမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဂၤတခါလၢ မၤစၢၤဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လူၤထွဲခီၣ်လီၢ်ဒီး တၢ်ဂုၤဂၤတဖၣ် အံၤကဲဘျုးလၢ ပှၤလၢအအိၣ်လၢ Washington အဂီၢ် တကးဒံးဘၣ်ပှၤလၢအတသူ လီတဲစိအဂီၢ် စ့ၣ်ကီးလီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢကပတုာ် COVID-19 အတၢ် ရၤလီၤအသး, ဒီးထီဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်, နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး, ဒီး ပာ်ပနီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးအနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂၤတဖၣ်ပှၤဂၤဒဲးပတုာ် COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အ Lifeline program (တၢ်မၤပူၤဖျဲးသမူတၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်လီၤတလါတဘျီလီတဲစိကဒွဲစရီခြဲးဒ့းလၢ ပှၤလၢအကံၢ်အစီတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤလၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤ wireless တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကဟ့ၣ်လီၤ စ့ၢ်ကီး လီတဲစိချုးစိၤလၢအကလီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤ, လၢအကံၢ်အစီတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး, ကပတံထီၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤ wireless တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ် (ထဲအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ).

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်, တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ ကပတုာ်တၢ်ဆါတၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိတၢ်အံၤလီၤဂာ်လၢ WA Notify စူး ကါဘဲးထြံၣ်အါအါ ဂီၢ်ဂီၢ်လဲၣ်.

နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တလၢာ်ဘဲးထြံၣ်ထဲန့ၣ်ညါဘၣ်. ဘဲးထြံၣ်လၢနစူးကါအီၤလၢနပီးလီအဖီခိၣ် ဒုးနဲၣ်ဘဲးထြံၣ်အမျး ကယၤလၢအစူးကါ အသးလၢတသီစုာ်စုာ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အမ့ၢ် WA Notify န့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအါတက့ၢ်တမၤတၢ်ဒီတနၤကျၢၤဘၣ်. WA Notify စ့ၢ်ကီးတမၤတၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤသမံသမိး နီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤအီၤတသ့တဖၣ်ကိးစှၤနၣ်ရံၣ်တဘျီ လၢကဘၣ်လိာ်ဒီးပှၤစူးကါ တၢ်ဖိလၢအမၤကွၢ် အသးဒီးအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်အံၤဟ့ၣ်ပလီၢ်နၤကသ့ဒီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ် ဒီးတၢ်ဆါတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, အဒိ, အဲး(ပ)အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်တမၤတၢ်ဖဲနမံအခါန့ၣ်, WA Notify ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်စူးကါဘဲးထြံၣ်အမျးကယၤအါအါဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီတမ့ၢ်လၢ WA Notify အံၤစူးကါ ဘဲးထြံၣ် အါအါ ဘၣ်-မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်စူးကါဘဲးထြံၣ်စှၤကိာ်ဖိလၢအမျးကယၤအါန့ၣ် လီၤ.

Washington ထုးထီၣ်ရၤလီၤ WA Notify လၢအါန့ၢ် 30 ကျိာ် အပူၤ, ဘၣ်မနုၤအဃိယထံၣ်ထဲတၢ်အံၤအိၣ်လၢအဲကလံးကျိာ်အပူၤဒီးစပ့ၣ်ကျိာ်အပူၤ လၢ Google Play store အပူၤလဲၣ်.

WA Notify မၤတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢကျိာ်လၢ တၢ်ပာ်အီၤ အသံအမံလၢ ပှၤစူးကါတၢ်အလီတဲစိအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify အဒိအိၣ်ထဲတခါဧိၤ, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တခါလၢ်လၢ်, အဒိ – ကဖျါထီၣ်လၢ ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအကျိာ်လၢအဘၣ်သးဝဲလၢအအါ န့ၢ်ကျိာ် 30 ကျိာ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. 

ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်, ဒီးပှၤလၢတၢ်မၤကွၢ်အီၤန့ၣ်မ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤစူးကါ WA Notify လၢအမၤကွၢ်တၢ်ဆါဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကြၢးမၤပိာ်ထွဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဂၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီးတၢ်ဆါ လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤသၣ်, ဒီးနကြၢးပာ်မၢ်ကွံာ်တၢ်ကစီၣ်တမံၤလၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်လၢအခီပညီတအိၣ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် နပှၤဟံၣ်ဖိမ့မ့ၢ် ပှၤစူးကါ WA Notify, မၤကွၢ်တ့ၢ်အသး ဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒီးလိၣ်ဘၣ်ဒံးလၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤကွၢ် အစၢလၢ WA Notify အပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကိး COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိသ့ဖဲ 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ်လီၤ # ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢ WA Notify အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ, ဃ့ WA Notify တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲတက့ၢ်.

မ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ထဲလဲၣ်လၢ ယကထိးလီၤတၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် မၤဟူးဂဲၤထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲထဲလဲၣ်.

နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲနမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢ တၢ်ကစီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လၢကပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤအဂၤတဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤလီၤ. နထိးလီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါမ့ၢ်တန့ၢ် မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤဖဲတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဝဲန့ၣ်အတီၢ်ပူၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်, ဝံသးစူၤကိး COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ လီတဲစိဖဲ 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ်လီၤ # ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢ WA Notify အဂီၢ်တက့ၢ်. ဖဲတၢ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ, ဃ့ WA Notify တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲတက့ၢ်. နဃ့ထီၣ်စ့ၢ်ကီးပှာ်ဘျးစဲ ဖဲကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကိးနၤဘၣ်ဃးဒီး န COVID-19 တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ Washington ရ့ထၢဝဲ တၢ်ဘှါၡဲကျဲတဘိအံၤ လဲၣ်.

Washington ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢတၢ်အဖု, လၢအပၣ်ဃုာ် တၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢဒီး ကမျၢၢ်တၢ်သဘျ့ၦၤစဲၣ်နီၤတဖၣ် ဒီးၦၤတဝၢဖိအါဂၤ လၢက သမံသမိး Apple/Google တၢ်ဘှါၡဲအကျဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဖုအံၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတ့ၢ်ဝဲ တၢ်လုၢ်ဖိဟံးန့ၢ်တၢ်လၢ အခီၣ်ထံးသူၣ်ထီၣ်အသး လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ နဲၣ်ဖျါတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့, အိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ် ထၢဖှိၣ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤ

တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး

နတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့ၢ်ဆူကွံာ်န့ၣ် နခွဲးယာ်ကြၢးဘၣ်လၢတၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်မၤပှဲၤလီၤတၢ်ဃ့အီၣ်လိးထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 သ့န့ၣ်လီၤႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါသတြိာ်မၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်လၢပကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂၤလၢအကလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒုးအိၣ်ပူၤဖျဲးဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်-

 • ဟ့ၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အပနီၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ် တဖၣ်လၢကျိာ်လၢအနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၤကတၢၢ်ႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးအကျဲႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ကဆှီစုဒီးတၢ်မၤကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤဒီးလၢအဘၣ်အကျဲတက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢဆိးက့အိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်ဃးဒီးဆိးက့ခွဲးဒိးန့ၢ်ဘူးလဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိစ့အီၣ်လိး ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ် တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ် တဖၣ် မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ Department of Labor & Industries (ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ၀ဲၤကျိၤ) အါကျိာ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် နတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသး မုာ်အဂ့ၢ်သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိလိၤလိၤဆူ Department of Labor & Industries ဖဲ 800-423-7233 သ့န့ၣ် လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်ဖဲ COVID19 ကတီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ Employment Security Department(တၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဘံၣ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ 855-829-9243 သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နဒိးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအခွဲးယာ်လၢတလၢာ်စ့ မ့တမ့ၢ် လၢအပှ့ၤဆံးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ Health Care Authority ဖဲ 1-855-923-4633တက့ၢ်. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

Alien Emergency Medical (AEM) တၢ်လုၢ်ဘၢပၣ်ဃုာ် မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢပှၤတဖၣ်လၢ အကြၢးထီၣ်ဘးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်ဒီးတတုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးတပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ် 5 နံၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Help Me Grow ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-800-322-2588 န့ၣ် ပာ်ဖျါန့ၢ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်တဖၣ်လၢနခွဲးယာ်တုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်အီၤဒီးပတံထီၣ်စၢၤနၤသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • WIC (ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်အိၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်တိာ်ကျဲၤ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဖိဒံဖိသၣ် ပှၤမိၢ်ဒၢဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဒီသဒၢဟုးသးလၢ Take Charge Program(တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဟံးမူဒါအိၣ်ဒီးကံၢ်စီ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိာ်ကျဲၤကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိသၣ်ဆံးအဂီၢ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အီမိၢ်နုၢ်ထံ
 • အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) (တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ၀ဲၤဒၢး) ဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤဘၣ်ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်ဘၣ် ယိၣ်ဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

 • တၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်ကဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်ဘၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ်ဒီး ICE ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဒိးကွၢ်ဘၣ်သးလၢ COVID-19 အဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤ မ့တမ့ၢ် လၢဟ့ၣ်စှၤဘၣ်အပှ့ၤန့ၣ် တမၤဘၣ်ဒိနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံထီၣ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိပတီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ
 • နကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်အဖိးသဲစးလၢပတံထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးတၢၣ်ပီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဘၣ်ဃးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံး န့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 တက့ၢ်ႋ
 • တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနခွဲးယာ်လၢကပတံထီၣ် မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ကဲထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) တၢ်သိၣ်တၢ် သီဖီလာ်အဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢအကြၢးဒီး ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘူးလဲ ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီခွဲး လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်ပှၤတဂၤလၢအဆိးက့ဒီး Covid-19 မ့တမ့ၢ် လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဖဲနမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်န့ၢ်ဒီးဘဲရၢးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်တအိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ESD တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်လံာ်တီလံာ်မီအကလုာ်ဂုၤဂၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့မ့ၢ်မုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤကစၢ်တဂၤလၢဃုကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ပတံထီၣ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူစ့ကဒွဲလၢ Federal Small Business Administration (ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤမုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤအဆံး) တမၤဘၣ်ဒိ နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ပှၤအိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်အခး မ့တမ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိခးအဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) (တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ၀ဲၤဒၢး) ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢ နမ့ၢ်တနာ်လီၤတံၢ်ဘၣ်နတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်န့ၢ်ဘျုးပတီၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဆဲးကျၢတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပီၢ်ရီ တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်၀ဲၤဒၢး မ့တမ့ၢ် ခၢၣ်စးလၢဘၣ်တၢ်နဲၣ် လီၤပာ်ပနီၣ်အီၤခီဖျိ Department of Justice (DOJ) (စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤ) တက့ၢ်ႋ နဃုကွၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ရီသ့လၢ American Immigration Lawyers Association (အမဲရကၤတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပီၢ်ရီကရၢ), မ့တမ့ၢ် နကွၢ်ဖဲ DOJ-လၢတၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်အီၤ တၢ်ကရၢကရိ အပှာ်ယဲၤသန့သ့န့ၣ်လီၤႋ

ORIA အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ်လၢ-

 • တၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ႋ
 • တၢ်အံးထွဲရဲၣ်ကျဲၤပှၤသးစၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမှံၤတုာ်ပှၢ်တီၤတဖၣ် ပှၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ကၠိဖိတဖၣ် ဒီးဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤအညီနုၢ်တဖၣ်အိးထီၣ်သးလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤအကျဲဖဲ COVID-19 ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ဲၤဒၢးအိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတဖၣ်လၢကပတံထီၣ်စၢၤနၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးရဲၣ်ကျဲၤစၢၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး လီၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကျိၣ်စ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိ စၢၤမၤစၢၤ အခွဲးယာ်ဆဲးမၤအါထီၣ်သးတုၤလၢလါစဲးပတ့ဘၢၣ် 30, 2020 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤအဂ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 360-890-0691 တက့ၢ်ႋ

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် တၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ဆှၢ ခီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢဘူးတံၢ်/တံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဒုးဃာ်အီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲအဂုၤဂၤန့ၣ် နဆဲးကျၢ Washington Immigrant Solidarity Network (၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ရိဖှိၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်) ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-844-724-3737 သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

သးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်သးဂဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ ကမ့ၢ်တၢ်အညီနုၢ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် နပှၤသးဘိတဖၣ်ကလီၤဘှံးလီၤတီၤ သူၣ်အုးသးအုး ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် မ့တမ့ၢ် သးဒိၣ်သးဖျိသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႋ နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်ႋ တၢ်ဃုန့ၢ်ဒီးဃ့ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤမဲာ်ဆှးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤကိးဂၤဒဲးခီၣ်ဆၢဘၣ်တၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်အိၣ်သးလၢကျဲလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနမၤအီၤသ့မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤနသး နဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးနပှၤတ၀ၢလၢနမၤ အီၤသ့အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲကတီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ မ့ၢ်နထံၣ်လိာ်သး ဒီးဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်လိာ်က့ၤသးဒိးတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကသါ ယိာ်ယိာ်ဒီးတၢ်စူၢ်ထီၣ်သး တၢ်ဂဲၤထီၣ်ကပၢၤတစဲးတမှဲး မ့တမ့ၢ် မံဘၣ်မုာ်မုာ်တနၤဧါႋ ဟံးတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လၢကွၢ်ထွဲလီၤဘၣ်က့ၤသးမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကါဒိၣ် ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် မၤစှၤ လီၤစၢၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ

ကိးလီတဲစိဆူ Washington Listens ဖဲ 1-833-681-0211 တက့ၢ်ႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခီၣ်ဆၢဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဂီၢ်, ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါတၢ်ကိးအီၤလၢ Washington Listens န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢစူးကါဘၣ်၀ဲ Washington Listens တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကရဲၣ် ကျဲၤမၤကယါလီၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိအ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Washington Listens အိၣ်လၢပှၤအိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်ဒ်သိး ကကတိၤဘၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်လီၤဆီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤကိးလီတဲစိတဖၣ်ဒိး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဒုးဘျးစဲန့ၢ်အီၤဆူပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတပာ်ဖျါပှၤအမံၤအသၣ်ဘၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤဒီးအဲၣ်ဒိးလၢကစံးကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ် ကျဲအိၣ်၀ဲတနီၤန့ၣ်လီၤႋ

 • Disaster Distress Helpline ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဆိအချ့လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဂီၢ်လၢပှၤလၢ အတူၢ်ဘၣ် တၢ်သးဆီၣ်သနံး လၢသးဂ့ၢ်၀ီဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တတၢာ်တနါ ကဲထီၣ်သးလၢန့ဆၢၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိပှၤကညီမၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-985-5990 တက့ၢ်ႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအ ခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ်ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤႋ
 • Crisis Connections အိၣ်ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အလီကျိၤ 24 နၣ်ရံၣ်လၢအဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ ဆူပှၤလၢအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ပူၤအနီၢ်ကစၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးတံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ King ခီၣ်ထံးပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကိးလီတဲစိဆူl 1-866-427-4747 တက့ၢ်ႋ
 • National Suicide Prevention Lifeline ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် လၢပှၤလၢဆိးကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤသံလီၤက့ၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အပှၤသဘိတဖၣ်ကိးလီတဲစိဆူ lifeline ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိး တဖၣ်အဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 တက့ၢ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ် နွံပူၤ 7 သီလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤလီၤဆီလၢသုးလီၢ်လံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 ဒီးစံၢ်လီၤ 1 တက့ၢ်. နမ့မ့ၢ်ပှၤနၢ်တအၢဒီးပှၤအနၢ်ဃၢန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-799-4889 တက့ၢ်ႋ
တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဖိတဂၤလၢသးနံၣ် 18 နံၣ် မ့တမ့ၢ် သးစၢ်န့ၢ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကလီတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့လၢ ကၠိန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် အခွဲးအိၣ်လၢကၠိအတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအါမံၤန့ၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်တီၣ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ ဒီးပာ်လီၤန့ၢ်အီၤဖဲတၢ်စံၣ်လီၤကၠိအလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်သိလ့ၣ် ပတုာ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆဲးကျၢနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဟီၣ်က၀ီၤဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီ တၢ်အီၣ်အလီၢ်တက့ၢ်ႋ

မ့မ့ၢ်ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် မိၢ်အသီတဖၣ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢသးနံၢ်ယဲၢ်နံၣ်ဆူဖီလာ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ Department of Health အပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် (WIC) တၢ်တိာ်ကျဲၤ သ့နၣ် လီၤႋ ကျိာ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-866-632-9992 တက့ၢ်ႋ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သးနၢၣ်တဖၣ်ကဆီတလဲဘၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပံး ကွံာ်၀ဲတၢ်လဲၤနုာ်အကျဲခီဖျိလၢတၢ်မၤလိာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအါထီၣ်ဖဲ Covid-19 ကတီၢ်အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤကိးဆိလီတဲစိတချုးနလဲၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ Norwest Harvest မ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ် ခၢၣ်သနၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်တဖုန့ၣ်လီၤႋ ဒိလီၤန၀့ၢ်အမံၤလၢလံာ်ကွီၢ်ပူၤလၢလွံၢ်နၢၣ်ကွီၤအဟ့လၢ စုစ့ၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤမဲာ်သၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်မုၢ်ထီၣ်တကပၤန့ၣ် နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်သ့ဖဲ Second Harvestန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢနခီၣ်ထံၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤလၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်တဖၣ်လၢ နဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးခးက့တဖၣ်

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုး (EBT) ခးက့တဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤသ့လၢ တၢ်ကပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်တဖၣ် အံၤအိၣ်လၢပှၤအကလုာ်ကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. U.S. ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ပတံထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်ကဘျံးပၤ ဖဲ Washington State Department of Social and Health Services (DSHS) (၀ၣ်ရှ့ၣ်တၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ) ပှာ်ယဲၤသန့အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တိၢ်နီၣ်- ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ထံကီၢ်ပဒိၣ် ပာ်ပတုာ်တၢ်မၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ဒိၣ်တနီၤဖဲတၢ်တတၢာ်တနါ အကတီၢ်အံၤတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ထံကီၢ်ပဒိၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲနၤလၢ နကဲ U.S. ထံဖိကီၢ်ဖိ ကကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒဲးဘ့း-က့ၢ်ဂီၤခးက့တဖၣ် ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်လၢထးတဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတမ့ၢ်-ထံဖိကီၢ်ဖိအါဂၤလၢ အကတုၤ ထီၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. နပတံထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤဒီး DSHS ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (Food Assistance Program) (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သးဘၣ်ဆီၣ်သနံးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီဖျၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တနီၤလၢကဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢဃုာ်ဒီးနဖိတဖၣ်အဂီၢ်-

ကိးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၢ်အမုာ်တတီၤဒီးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်တက့ၢ်ႋ ကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဘၣ်ကျိာ်လၢအ၀ဲ သ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးပျံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကနၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ချုးထီၣ်တၢ်ကစီၣ် မၤစှၤလီၤတၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်နါစိၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ကစီၣ်လၢအမၤအါထီၣ်နတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါပာ် သူၣ်ပာ်သး (ဒီးမၤစှၤလီၤ) လၢတၢ်လုၢ်ဘၢန့ၢ်တၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကစီၣ်လၢနဖိတဖၣ်ကွၢ်ဘၣ် အီၤဘၣ်ဃးတၢ်ဆါသတြိာ်အဂ့ၢ်အါထဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပညိၣ်န့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်ဒီးဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤအီၤတၢ်အိၣ်သးလၢခါခဲအံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • စံးကတိၤဘၣ်ဃးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်ႋ
 • မၤစၢၤအီၤဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်တ့တၢ်ဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ်တက့ၢ်ႋ
 • ပာ်ဖျါဆှံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကမူၣ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်ဃးဒီးဘဲရၢး ဃၢ်လၢအရၤလီၤသးဒီးတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်တဖၣ်တမ့ၢ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါအသီလၢဒုးကဲထီၣ် COVID-19 ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤမုာ်အီၤဒီးသးစူၤလၢအဖီခိၣ်တစဲးတက့ၢ်ႋ
 • သံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးနဖိတဖၣ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးညီနုၢ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်အိၣ်သး ဆီတလဲသးအခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်မံအဆၢကတီၢ် တၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကမၤဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်လၢအကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် နဟံၣ်ဖိဃီဖိအသးလၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးလၢတၢ်အိၣ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဖးလံာ်လဲၢ် တၢ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူ တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် တၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် (တၢ်ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤလၢအ့ထၢၣ်နဲး) အဂီၢ်တက့ၢ်
 • သ့ၣ်ညါလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးသယုၢ် တၢ်ဘျဲသး တၢ်ပျံၤလၢကဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ခီၣ်ဆၢအညီနုၢ် လၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးအတၢ်အိၣ်သးပူၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆါသတြိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဒုးပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲစၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအကဲဘျုးလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးလုၢ်လၢ်အလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤတဖၣ်

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)