Cov Lus Qhia Txog Kev Teeb Tsa Cov Koom Txoos Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Dua Qub thaum muaj kab mob COVID-19

Multilingual Resources

Image

Txawm hais tias twb txhaj tshuaj tiv thaiv tag lawm los tsis tau los xij, yog tias koj tab tom npaj yuav ua koom txoos nrog cov phooj ywg thiab tsev neeg nyob rau lub caij ntuj no no, thov xav txog yam uas koj tuaj yeem ua tau los mus pab koj tus kheej thiab cov neeg uas koj hlub kom muaj kev nyab xeeb los ntawm kab mob COVID-19.

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog txoj hauv kev nyab xeeb tshaj plaws los mus tiv thaiv koj tus kheej thiab cov neeg nyob ib puag ncig ntawm koj, tshwj xeeb mas yog cov uas tseem tsis muaj cai tsim nyog txhaj tshuaj tiv thaiv. Cov tshuaj tiv thaiv muaj txiaj ntsig zoo rau kev tiv thaiv kev mob hnyav thiab kev tag lub neej txoj sia, tab sis yog koj ho txiav txim siab yuav ua koom txoos, txawm hais tias twb txhaj tshuaj tiv thaiv tag lawm los tsis tau los xij, kuj tseem muaj kev pheej hmoo uas yuav sib kis tus kab mob COVID-19 thiab. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv, kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kev ntxuav tes, thiab kev nyob twj ywm hauv tsev yog tias koj muaj mob yog tag nrho cov kauj ruam uas koj tuaj yeem ua los mus pab tiv thaiv lwm tus.

Kev Ua Koom Txoos Zej Tsoom

Feem ntau, yog yuav muaj koom txoos nrog rau zej tsoom nyob rau tam sim no:

 • Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los mus tiv thaiv koj tus kheej los ntawm kev mob hnyav, kev tau mus pw hauv tsev kho mob los sis kev tag lub neej txoj sia vim yog kab mob COVID-19.
 • Kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Txawm hais tias twb txhaj tshuaj tiv thaiv tag lawm los tsis tau los xij, cov neeg uas muaj tsib xyoos nce mus, yuav tsum tau rau daim ntaub npog ntsej muag hauv txhua qhov chaw zej tsoom uas nyob sab hauv tsev, thiab ntawm cov koom txoos sab nraum zoov uas muaj txij 500 leej nce mus, xws li kev ua koom txoos hu nkauj los sis kev ua kis las. Peb xav qhia kom cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 2 txog 4 xyoos kuj yuav tau rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tib si thiab.
 • Nyob twj ywm hauv tsev yog tias koj muaj mob los sis muaj cov tsos mob.
 • Npaj phiaj xwm tseg ua ntej. Koj tsav koj tsheb los tsev los sis muaj lwm txoj hauv kev los mus tsev yog tias koj paub tias tus kheej tau mus nyob rau hauv qhov chaw uas tsis muaj kev nyab xeeb los sis tsis xis nyob, xws li lub bar uas muaj neeg coob uas muaj cov neeg uas tsis rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
 • Rub WA Notify mus rau koj lub xov tooj smartphone. Qhov no yuav ceeb toom rau koj yog tias koj yuav mus nphav tau kab mob COVID-19 thiab yuav ceeb toom qhia lwm tus yam tsis qhia npe yog tias kuaj pom tias koj muaj mob lawm. WA Notify yuav ceev kev ntiag tug txhua yam thiab tsis paub tias koj yog leej twg los sis tsis soj qab saib seb koj mus qhov twg.

Kev Ua Koom Txoos Ntiag Tug

Ua ntej koj yuav teeb tsa lub koom txoos nrog zej tsoom

 • Saib koj cov qhua cov npe. Xav seb koj yuav caw leej twg. Puas muaj cov neeg uas yuav muaj kev pheej hmoo siab txog kab mob COVID-19, suav nrog cov me nyuam yaus uas tseem tsis tau muaj cai tsim nyog txhaj tshuaj tiv thaiv? Koj puas paub tias koj cov qhua twb tau txhaj tshuaj tiv tag lawm los tsis tau? Yog tias koj tsis paub, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau nug kom koj tuaj yeem npaj phiaj xwm kom haum rau lawv.
 • Npaj phiaj xwm cia ua ntej. Yog tias muaj ntau tsev neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv, los sis muaj ib tsev neeg twg uas muaj cov neeg tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv uas yuav muaj kev pheej hmoo siab txog kev mob hnyav txog tus kab mob COVID-19, ces txoj kev xaiv uas nyab xeeb tshaj plaws yog kev ua koom txoos hauv virtual. Yog tias koj txiav txim siab ua koom txoos tim ntsej tim muag, ces qhia kom meej rau cov phooj ywg thiab tsev neeg txog seb koj yuav muab kev nyab xeeb saib tseem ceeb li cas thaum lub sij hawm tuaj nyob ua ke.
 • Mus ntoj ncig yam muaj kev nyab xeeb. Yog tias koj tab tom npaj phiaj xwm yuav mus ntoj ncig nrog tsev neeg los sis tej phooj ywg, ces thov ua raws li CDC cov lus qhia. Yuav tsum ceev faj yog tias koj tab tom mus rau thaj chaw uas muaj kev sib kis kab mob COVID-19 siab, koj yuav xav tau ceev faj ntxiv uas yog rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom nrug deb 6 fij (2 mev) los ntawm lwm tus thaum nyob rau thaj chaw zej tsoom.
 • Tsa nyob sab nraum zoov. Kev ua koom txoos nyob sab nraum zoov yuav muaj kev nyab xeeb ntau dua li nyob sab hauv tsev. Yog tias koj yuav tsum tau nyob sab hauv tsev, ces xaiv qhov chaw uas muaj qhov cua ntsawj mus los tau zoo, xws li chav tsev uas qhib tau cov qhov rai.
 • Ua kom me. Yim ua me ces yim zoo xwb yog thaum mus ua koom txoos nrog cov neeg sab nrauv ntawm koj tsev neeg.
 • Ua kom luv. Lub sij hawm yim luv ces yim ua rau lub hwv tsam yuav kis tau kab mob COVID-19 tsawg dua qub tuaj. Kev ua koom txoos kom luv kuj tseem yuav ua rau muaj kev yooj yim rau kev ntxuav tes thiab cov chaw kom huv.
 • Xav txog cov me nyuam yaus. Cov me nyuam yaus yuav tsis tuaj yeem nyob kom sib nrug deb li 6 fij, yog li kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab kev ntxuav tes yog qhov uas tseem ceeb. Thov nco ntsoov tias: cov me nyuam yaus uas muaj hnub nyoog qis dua 2 xyoos yuav tsum tsis txhob rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg! Yog tias koj tsev neeg muaj cov neeg uas muaj hnub nyoog qis dua 2 xyoos los sis tsis tuaj yeem rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tau, ces yuav tau txwv kev tuaj saib ntawm cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv los sis tsis paub txog xwm txheej kev txhaj tshuaj tiv thaiv.
 • Ua kev kuaj mob. Nug seb puas muaj leej twg muaj cov tsos mob xws li hnoos, ua npaws los sis ua pa nyuaj nyob rau 2 lub lim tiam dhau los. Hais kom cov qhua ntsuas lawv qhov kub txias ua ntej yuav tuaj. Txhua tus uas ua npaws los sis cov uas muaj lwm yam tsos mob los sis paub tias lawv tau nyob ze tus neeg uas muaj mob COVID-19 nyob rau ob lub lim tiam dhau los yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev.
 • Mus kuaj. Txawm hais tias twb txhaj tshuaj tiv thaiv tag lawm los tsis tau los xij, koj tuaj yeem txo qis kev pheej hmoo txog kev kis kab mob los ntawm kev mus kuaj nyob rau 72 teev ua ntej ua lub koom txoos. Kev kuaj hauv tsev nyob  rau hnub ua koom txoos kuj tseem tuaj yeem ua tau thiab. Txawm hais tias kuaj tawm los tias tsis muaj kab mob los xij, qhov tseem ceeb ces yog yuav tsum tau ua raws li lwm cov lus qhia txog kev nyab xeeb uas tau qhia nyob rau hauv nplooj no thiab.
 • Rub WA Notify mus rau koj lub xov tooj smartphone. Qhov no yuav ceeb toom rau koj yog tias koj yuav mus nphav tau kab mob COVID-19 thiab yuav ceeb toom qhia lwm tus yam tsis qhia npe yog tias kuaj pom tias koj muaj mob lawm. WA Notify yuav ceev kev ntiag tug txhua yam thiab tsis paub tias koj yog leej twg los sis tsis soj qab saib seb koj mus qhov twg.

Thaum lub sij hawm ua koom txoos ntiag tug

 • Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Yog tias koj ua koom txoos nyob hauv tsev nrog cov neeg sab nrauv ntawm koj tsev neeg, ces thov qhia kom txhua tus neeg rau daim ntaub npog ntsej muag, tshwj kiag tias yog cov neeg tuaj koom feem ntau tau txhaj tshuaj tiv thaiv puv tag lawm. Npaj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg cia ntxiv rau ntawm tes tsam ho muaj tej tug neeg tsis nco qab nqa tuaj.
 • Ntxuav tes. Yog tias tsis muaj lub dab dej ntxuav tes, ces muab cov tshuaj ntxuav tes los siv.
 • Nyob kom sib nrug deb thiab txwv kev nyob sib ze. Yog tias ua tau ces nyob kom sib nrug deb li 6 fij, tshwj xeeb mas yog ntawm cov neeg uas muaj kev pheej hmoo siab rau kev mob hnyav txog tus kab mob COVID-19 los sis cov uas tseem tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv puv.
 • Qhib cov qhov rai. Qhib cov qhov rai hauv cov chav uas tib neeg yuav tuaj ua koom txoos cia kom cua ntsawj mus los tau zoo.
 • Ua kev nyiam huv. Tsuag tshuaj tua kab mob rau cov chaw uas nquag siv ua ntej, thaum lub sij hawm thiab tom qab ua koom txoos.

Tom qab ua koom txoos ntiag tug

 • Ntxuav tes (dua ib zaug ntxiv). Ntxuav tes kom ntev li 20 vib nas this uas yog siv xab npum thiab dej huv.
 • Tua kab mob. Ntxuav txhua qhov chaw uas tej zaum cov qhua tau kov lawm xws li cov npoo rooj, cov txee, cov pob qhov rooj, thiab cov khoom siv hauv chav dej, uas yog siv xab npum thiab dej ua ntej, ces tom qab ntawd mam siv tshuaj tua kab mob.
 • Soj qab saib cov tsos mob. Yog tias koj muaj ib qho tsos mob twg tshwm sim, ces kav tsij mus kuaj. Ceeb toom rau lwm tus neeg uas tuaj rau lub koom txoos seb puas muaj ib tug neeg tuaj koom twg kuaj pom muaj kab mob. Kawm paub ntau ntxiv txog tias seb yuav ua li cas yog tias koj nphav tau kab mob.